Startpagina Van Straten Hemel(t) Prinsen Methorst Hofstede Postma Schuurman

 

 

 

Parenteel van Pieter van Straten

1 Pieter van Straten. Pieter trouwde met Barbarina Starken.
Kinderen van Pieter en Barbarina:
1 Docus van Straten, geboren in 1746 in Ommen. Volgt 1.1.
2 Elisabeth van Straten, geboren op 01-07-1752 in Ommen. Volgt 1.2.
1.1 Docus van Straten is geboren in 1746 in Ommen, zoon van Pieter van Straten (zie 1) en Barbarina Starken.

Docus trouwde met Hendrikje Starken.

Kinderen van Docus en Hendrikje:
1 Pieter van Straten, geboren op 08-09-1775 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.
2 Barbara van Straten [1.1.2], geboren op 12-10-1777 in Stad Ommen. Barbara is overleden op 23-11-1846 in Stad Ommen, 69 jaar oud.
3 Gerrit van Straten [1.1.3], geboren op 02-09-1781 in Stad Ommen. Gerrit is overleden.
4 Jan van Straten [1.1.4], geboren op 20-06-1784 in Stad Ommen. Jan is overleden.
5 Hermanna van Straten [1.1.5], geboren op 26-08-1786 in Stad Ommen. Hermanna is overleden.
6 Hermannus van Straten [1.1.6], geboren in 1787. Hermannus is overleden.

1.1.1 Pieter van Straten is geboren op 08-09-1775 in Stad Ommen, zoon van Docus van Straten (zie 1.1) en Hendrikje Starken. Pieter is overleden op 14-09-1849 in Stad Ommen, 74 jaar oud.

Overlijdensakte van Pieter van Straten

Op heden den Achttienden September achttienhonderdnegenenveertig compareerden voor ons Alexander de Vries, Lid van het Bestuur, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Ommen Jan Kamphuis Nachtwacht oud twee en vijftig en Hendrik Corte, Barbier, oud vijfendertig jaren, beide woonachtig ter dezer Stede en Geburen van den nagemelden overledene dewelke ons hebben aangegeven dat Pieter van Straten, Wever, oud Vijf en Zeventig jaren , geboren ter dezer Stede, Weduwenaar van Wijlen Regina Arends, zoon van Docus van Straten en Hendrikje Sterken (beide overleden) wonende ter Stede Ommen op den Veertiende dezes des avonds te negen ure, in het huis staande in de Eerste Wijk, N overleden is. Van welke aangave wij deze Akte hebben opogemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend, door ons en gemelde comparanten.

 

Pieter trouwde met Regina Arends (Alberts). Regina is geboren op 20-11-1766, dochter van Arend Arends en Lena Prinzen. Regina is overleden op 20-01-1824 in Stad Ommen, 57 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Regina:
1 Geertje van Straten [1.1.1.1], geboren op 17-11-1799 in Stad Ommen. Geertje is overleden.
2 Arendina van Straten, geboren op 18-10-1802 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.2.
3 Gerrit van Straten, geboren op 05-08-1805 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.3.
4 Elisabeth van Straten, geboren op 09-01-1808 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.4.
5 Doekes van Straten [1.1.1.5], geboren op 20-02-1810 in Stad Ommen. Doekes is overleden op 20-04-1811 in Stad Ommen, 1 jaar oud.

Overlijdensakte van Doekes van Straten

Op den Twintigsten April Des Jaars Achtien honderd en Elf Zijnde overleden Doekes Zoon van Pieter van Straten oud ongeveer vijf vierden Jaar, gewoond hebbende in Ommen. Zoo hebbe ik maire, mij van het overlijden in persoon verzekert hebbende in presentie van Getuigen Peter van Elburg vroedmeester niet verwant, en Peter van Munster Stadsbode mede niet verwant den eerste Getuige, oud Zeven en veertig Jaren den tweede oud twee en veertig Jaren beide wonende in Ommen, die de waarheid dezes conformeerden, deze acte geformeert, en de begraving van het Lijk toegestaan. In waarheids verkonden is deze door mij maire benevens getuigen getekend datum als boven 's morgens elf uuren de maire voornoemd 
(De akte is ondertekend door P. van Elburg, P. van Munster en burgemeester (maire) Chevallerau)

 

Pieter van Straten : van beroep wever.

          In 1852 werd er door de Gebr. G. en H. Salomonson een calicotsweverij  (calicots = fijne katoen)
          opgericht aan de Hardenbergerweg. Bedrijfsleider was A.J.Franken, die aan de Markt woonde.

De fabriek zelf had plaats voor een 20-tal arbeiders. Meer kon deze niet bevatten en die er
werkten deden dit alleen om onderricht te worden in het weven. De wevers die met de

werkzaamheden bekend waren , oefenden dit beroep thuis uit. Dit aantal bedroeg in 1858 al 98 personen,
nl. 69 mannen en 29 vrouwen. (uit: "Ommen rondom de 19e eeuw")

Van Pieter van Straten, geboren in 1774 in Stad Ommen als zoon van Docus van Straten en
Hendrikje Starken weten we dat hij van beroep wever was. Omdat Pieter op 14 september 1849
is overleden kan hij dus niet op de hiervoor genoemde calicotsweverij gewerkt hebben. 
We gaan er van uit dat Pieter een huisweverij bezat.

 

1.1.1.2 Arendina van Straten is geboren op 18-10-1802 in Stad Ommen, dochter van Pieter van Straten (zie 1.1.1) en Regina Arends (Alberts). Arendina is overleden op 21-08-1870 in Stad Ommen, 67 jaar oud.

Arendina trouwde, 41 jaar oud, op 17-05-1844 met Evert Anthonij Meijerink, 61 of 62 jaar oud. Evert is geboren in 1782 in Stad Ommen, zoon van Roelof Meijerink en Geesje Dangremont. Evert is overleden.

Evert trouwde voorheen met Gerridina Sooger.

1.1.1.3 Gerrit van Straten is geboren op 05-08-1805 in Stad Ommen, zoon van Pieter van Straten (zie 1.1.1) en Regina Arends (Alberts). Gerrit is overleden op 15-01-1880 in Zwolle, 74 jaar oud.

Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op 11-02-1837 met Gerridina Blankvoort, 22 jaar oud. Gerridina is geboren op 28-02-1814 in Stad Ommen, dochter van Albert Blankvoort en Jennigje Telvoren. Gerridina is overleden.

Trouwakte Gerrit van Straten en Gerridina Blankvoort

Hieronder volgt een leesbaarder versie van bovenstaande akte:

Op heden den Elfden der maand February des jaars een duizend acht honderd zeven en dertig, des avonds te acht ure, compareerden voor ons Alexander de Vries, Lid van het Bestuur der Stad Ommen Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Burgerlijken Stand 

 

Gerrit van Straten, Metselaar, oud een en dertig jaren, geboren en wonende ter dezer Stede, hebbende luid overgelegde bewijzen, aan zijne verpligting opzigtelijk de nationale Militie voldaan, en als Schutter, de permissie tot dit huwelijk, van den Kommandant van zijn Corps erlangd, meerderjarige Zoon van Pieter van Straten, Wever mede alhier woonachtig en van wijlen Regina Arends of Alberts, blijkens geproduceerd bewijs, ter dezer Heden in het Jaar achttien honderd Vier en twintig overleden.

En

Gerridina Blankvoort, Dienstmeid, oud twee en twintig Jaren, geboren en wonende ter dezer Stede, meerderjarige Dochter van Albert Blankvoort, Landbouwer en van Jennigje Telvoren Ehelieden ins gelijks alhier woonachtig; dewelken, evenals genoemden Pieter van Straten, bij de voltrekking des onderhavigen huwelijks tegenwoordig zijnde met dezen laatsten verklaarden hunne toestemming tot hetzelve te geven

dewelke ons verzochten, om tot de bevestiging van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier op Zondag den negen en twintigsten der maand January en zondag den Vijfden der maand February een duizend acht honderd zeven en dertig, des voormiddags ten Elf uren.

Geen hinder of opspraak tegen voorschreven huwelijk ons beteekend zijnde , zoo is het dat wij, regt doende aan derzelver verzoek, na hun alle voorschreven Stukken, mitsgaders het zesde hoofddeel van het Burgerlijk wetboek over Huwelijken te hebben voorgelezen, dezelve hebben gevraagd, of zij elkander alzoo voor Man en Vrouw aannamen, ieder afzonderlijk hiertoe zijne toestemming gegeven hebbende, verklaren wij in naam der wet, dat

Gerrit van Straten  en  Gerridina Blankvoort

door het huwelijk zijn vereenigd.

Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Cornelis Weenink, Deurwaarder oud negen en veertig- Hendrikus Nevels, Grossier in dranken, oud dertig- Jacobus Adrianus van Wijngaarden, Controleur, oud vijf en twintig- en Jan Slotman, Arbeider- oud drie en twintig Jaren, alle vier woonachtig ter dezer Stede, als hiertoe expresselijk verzochtte, niet aan Parthijen verwantte Getuigen; dewelke dezelve, na gedane voorlezing nevens Ons Parthijen en Pieter van Straten hebben geteekend;- terwijl Albert Blankvoort en Jennigje Telvoren, hiertoe mede verzocht zijnde, verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende

 

Kinderen van Gerrit en Gerridina:

1 Peter van Straten, geboren op 25-05-1837 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.3.1.
2 Albert van Straten [1.1.1.3.2], geboren op 29-12-1838 in Stad Ommen. Albert is overleden op 03-01-1839 in Stad Ommen, 5 dagen oud.
3 Jan van Straten, geboren op 12-07-1840 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.3.3.
4 Regina van Straten, geboren op 04-02-1843 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.3.4.
5 Albert van Straten, geboren op 28-10-1845 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.3.5.
6 Gerridina van Straten, geboren op 16-09-1849 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.3.6.
7 Willem van Straten [1.1.1.3.7], geboren op 25-12-1852 in Stad Ommen. Willem is overleden op 11-05-1858 in Stad Ommen, 5 jaar oud.
8 Gerrit van Straten [1.1.1.3.8], geboren op 27-03-1858 in Stad Ommen. Gerrit is overleden op 11-04-1858 in Stad Ommen, 15 dagen oud.

Pokken.

In 1858 braken in Ommen de pokken uit, een zeer gevaarlijke infectie-ziekte, die veel
slachtoffers maakte. Er ontstond een grote angst onder de mensen. Iedereen vreesde door de
ziekte te worden aangetast. In tal van gezinnen lagen de mensen in bed en de dokter had handen
vol werk. Hij bood aan, de nog niet zieken gratis te vaccineren, maar verschillende ingezetenen
wezen dit uit godsdienstig oogpunt van de hand.

( Uit "Ommen rondom de 19e eeuw" van G.Steen. )

In genoemd jaar zijn in Stad Ommen 31 mensen (19 mannen en 12 vrouwen) aan de pokken overleden. 
Aantal inwoners Stad Ommen: in 1855 = 1745, in 1860 = 1894.
 

Niet bekend is of de op 11 april 1858 overleden Gerrit van Straten ook aan de pokken is gestorven.

 

1.1.1.3.1 Peter van Straten is geboren op 25-05-1837 in Stad Ommen, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3) en Gerridina Blankvoort. Peter is overleden op 21-04-1923 in Vriezenveen, 85 jaar oud. Peter bleef kinderloos.

Peter trouwde, 26 jaar oud, op 28-06-1863 met Gerritdina Johanna Teusink, 28 jaar oud. Gerritdina is geboren op 28-01-1835 in Vriezenveen, dochter van Jan Teusink en Jenneken Keyser. Gerritdina is overleden op 18-06-1906 in Vriezenveen, 71 jaar oud.

1.1.1.3.3 Jan van Straten is geboren op 12-07-1840 in Stad Ommen, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3) en Gerridina Blankvoort. Jan is overleden op 17-11-1917 in Zwolle, 77 jaar oud.

Jan trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1871 in Stad Ommen met Aaltje Nijenbrink, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 20-04-1851 in Ambt Ommen, dochter van Frerik Nijenbrink en Margje Smit. Aaltje is overleden op 12-01-1914 in Zwolle, 62 jaar oud.
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Gerrit van Straten, geboren op 11-06-1874 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.3.3.1.
2 Frederik van Straten, geboren op 14-01-1877 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.3.3.2.
3 Gerridina van Straten, geboren op 17-07-1880 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.3.
4 Marinus van Straten, geboren op 01-06-1883 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.4.
5 Willemina van Straten, geboren op 29-12-1885 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.5.
6 Johanna Maria van Straten, geboren op 17-09-1888 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.6.
1.1.1.3.3.1 Gerrit van Straten is geboren op 11-06-1874 in Stad Ommen, zoon van Jan van Straten (zie 1.1.1.3.3) en Aaltje Nijenbrink. Gerrit is overleden in 1952 in Apeldoorn, 77 of 78 jaar oud.

Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 15-08-1895 met Berta Hazelhorst, 24 jaar oud. Berta is geboren op 23-03-1871 in Zwolle, dochter van Jan Herm Hazelhorst en Annigje Beerends. Berta is overleden in 1945 in Apeldoorn, 73 of 74 jaar oud.

Gerrit van Straten en Berta Hazelhorst

Kinderen van Gerrit en Berta:

1 Johannes Albertus van Straten, geboren op 09-01-1896 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.1.1.
2 Annigje van Straten, geboren op 17-04-1897 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.1.2.
3 Albert van Straten [1.1.1.3.3.1.3], geboren op 25-07-1898 in Zwolle. Albert is overleden op 26-09-1899, 1 jaar oud.
4 Aaltje van Straten, geboren op 07-08-1900 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.1.4.
5 Jan Herm van Straten, geboren op 29-06-1902 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.1.5.
6 Gerrit van Straten, geboren op 05-02-1904 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.
7 Theodorus Christinus van Straten, geboren op 19-01-1911 in Losser. Volgt 1.1.1.3.3.1.7.
1.1.1.3.3.1.1 Johannes Albertus van Straten is geboren op 09-01-1896 in Zwolle, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1) en Berta Hazelhorst. Johannes is overleden.

Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 28-03-1919 in Hellendoorn met IJlsje Fraterman, 22 of 23 jaar oud. IJlsje is geboren in 1896 in Ambt Hardenberg, dochter van Piebe Fraterman en Klaasje Berends. IJlsje is overleden.

Kinderen van Johannes en IJlsje:
1 Bertha van Straten. Volgt 1.1.1.3.3.1.1.1.
2 Klazien van Straten [1.1.1.3.3.1.1.2].
1.1.1.3.3.1.1.1 Bertha van Straten, dochter van Johannes Albertus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.1) en IJlsje Fraterman.

Bertha (Bep)trouwde met Gerrit Bothof. Gerrit is een zoon van Piet Bothof en Johanna Maria van Straten.
1.1.1.3.3.1.2 Annigje van Straten is geboren op 17-04-1897 in Zwolle, dochter van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1) en Berta Hazelhorst. Annigje is overleden.

Annigje trouwde, 28 jaar oud, op 03-12-1925 met Hendrik Jan Marinus Waanders, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 03-01-1903 in Weerselo.

Kinderen van Annigje en Hendrik:
1 Maria Berendina Waanders, geboren op 03-03-1927 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.1.2.1.
2 Berta Gerritdina Waanders, geboren op 13-10-1930 in Enschede. Volgt 1.1.1.3.3.1.2.2.
3 Hendrik Jan Waanders, geboren op 15-01-1932. Volgt 1.1.1.3.3.1.2.3.
4 Annigje Hendrika Waanders, geboren op 29-10-1933 in Ugchelen. Volgt 1.1.1.3.3.1.2.4.
1.1.1.3.3.1.2.1 Maria Berendina Waanders is geboren op 03-03-1927 in Zwolle, dochter van Hendrik Jan Marinus Waanders en Annigje van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.2).

Maria trouwde, 23 jaar oud, op 18-10-1950 in Apeldoorn met Hendrik Evers, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-09-1924 in Apeldoorn.

Kinderen van Maria en Hendrik:
1 Cornelis Evers [1.1.1.3.3.1.2.1.1], geboren op 27-06-1952.
2 Hendrik Jan Marinus Evers [1.1.1.3.3.1.2.1.2], geboren op 24-07-1955.
3 Theo Evers [1.1.1.3.3.1.2.1.3], geboren op 04-03-1960.
1.1.1.3.3.1.2.2 Berta Gerritdina Waanders is geboren op 13-10-1930 in Enschede, dochter van Hendrik Jan Marinus Waanders en Annigje van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.2).

Berta trouwde, 22 jaar oud, op 18-12-1952 in Apeldoorn met Reinier Karel Willem Stolte, 23 jaar oud. Reinier is geboren op 31-12-1928 in Apeldoorn. Reinier is overleden op 23-10-2003, 74 jaar oud.

Kinderen van Berta en Reinier:
1 Annigje Stolte [1.1.1.3.3.1.2.2.1], geboren op 26-11-1953.
2 Willem Warner Stolte [1.1.1.3.3.1.2.2.2], geboren op 30-04-1955.
3 Marta Henriette Stolte [1.1.1.3.3.1.2.2.3], geboren op 30-11-1958.
1.1.1.3.3.1.2.3 Hendrik Jan Waanders is geboren op 15-01-1932, zoon van Hendrik Jan Marinus Waanders en Annigje van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.2).

Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 01-03-1957 met Laura Phillips, 23 jaar oud. Laura is geboren op 02-07-1933. Laura is overleden op 01-02-2004, 70 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Laura:
1 Laura Ann Waanders [1.1.1.3.3.1.2.3.1], geboren op 09-08-1958 in Brantford (Ontario, Canada).
2 Anita Frances Waanders [1.1.1.3.3.1.2.3.2], geboren op 02-03-1960 in Brantford (Ontario, Canada). Anita is overleden op 16-09-2004, 44 jaar oud.
1.1.1.3.3.1.2.4 Annigje Hendrika Waanders is geboren op 29-10-1933 in Ugchelen, dochter van Hendrik Jan Marinus Waanders en Annigje van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.2).

Annigje trouwde, 20 jaar oud, op 23-12-1953 met Hendrik Mulder, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 31-03-1930. Hendrik is overleden op 07-10-2003, 73 jaar oud.

Kinderen van Annigje en Hendrik:
1 Antje Mulder [1.1.1.3.3.1.2.4.1], geboren op 06-06-1955.
2 Hendrik Jan Marinus Mulder [1.1.1.3.3.1.2.4.2], geboren op 16-01-1958.
1.1.1.3.3.1.4 Aaltje van Straten is geboren op 07-08-1900 in Zwolle, dochter van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1) en Berta Hazelhorst. Aaltje is overleden op 08-06-1999 in IJsselstein, 98 jaar oud.

Aaltje trouwde met Jan Hendrik Versluis. Jan is geboren op 28-08-1900 in Jaarsveld. Jan is overleden op 19-10-1995 in Lopik, 95 jaar oud.

Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Hendrik Versluis [1.1.1.3.3.1.4.1], geboren op 23-08-1929 in Schoonhoven. Hendrik is overleden op 09-04-1986, 56 jaar oud.
2 Gerrit Versluis [1.1.1.3.3.1.4.2], geboren op 19-08-1930 in Den Haag. Gerrit is overleden op 28-08-2016, 86 jaar oud.
3 Gijsbert Versluis [1.1.1.3.3.1.4.3], geboren op 23-12-1931 in Den Haag. Gijsbert is overleden op 24-05-2017, 85 jaar oud.
4 Bertram Versluis [1.1.1.3.3.1.4.4], geboren op 27-05-1933 in Den Haag.
5 Jan Hendrik Versluis [1.1.1.3.3.1.4.5], geboren op 16-01-1935 in Den Haag. Jan is overleden op 03-10-2005, 70 jaar oud.
6 Alice Versluis [1.1.1.3.3.1.4.6], geboren op 29-04-1936 in Den Haag.
7 Andreas Johannes Versluis [1.1.1.3.3.1.4.7], geboren op 24-05-1937 in Den Haag.
8 Ferdinand Eduard Versluis [1.1.1.3.3.1.4.8], geboren op 11-06-1939 in Den Haag.
9 Paulina Christina Versluis [1.1.1.3.3.1.4.9], geboren op 11-01-1944 in Den Haag.
1.1.1.3.3.1.5 Jan Herm van Straten is geboren op 29-06-1902 in Zwolle, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1) en Berta Hazelhorst. Jan is overleden op 23-08-1981 in Hazerswoude, 79 jaar oud.

Jan Herm trouwde, 27 jaar oud, op 31-05-1930 in Enschede met Johanna Petronella Frölich, 33 jaar oud. Johanna is geboren op 09-02-1897 in Enschede, dochter van Gerrit Frölich en Geertruida Johanna Rompelman. Johanna is overleden op 29-03-1971 in Enschede, 74 jaar oud.

Kinderen van Jan en Johanna:
1 Gerrit van Straten [1.1.1.3.3.1.5.1], geboren op 24-08-1933 in Enschede. Gerrit is overleden op 19-07-1934 in Enschede, 10 maanden oud.
2 Gerrit van Straten, geboren op 01-04-1936 in Enschede. Volgt 1.1.1.3.3.1.5.2.
3 Bertram van Straten, geboren op 05-08-1937 in Enschede. Volgt 1.1.1.3.3.1.5.3.
1.1.1.3.3.1.5.2 Gerrit van Straten is geboren op 01-04-1936 in Enschede, zoon van Jan Herm van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.5) en Johanna Petronella Frölich.

Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 15-03-1962 in Pernis (Rotterdam) met Neeltje Meijboom, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op 16-04-1940 in Pernis (Rotterdam), dochter van Jan Leendert Meijboom en Adriaantje Koert.

Kinderen van Gerrit en Neeltje:
1 Petra Jolanda van Straten, geboren op 07-02-1965 in Hazerswoude. Volgt 1.1.1.3.3.1.5.2.1.
2 Arjan Bertram van Straten, geboren op 02-10-1968 in Hazerswoude. Volgt 1.1.1.3.3.1.5.2.2.
1.1.1.3.3.1.5.2.1 Petra Jolanda van Straten is geboren op 07-02-1965 in Hazerswoude, dochter van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.5.2) en Neeltje Meijboom.

Petra trouwde, 25 jaar oud, op 23-02-1990 met Edward Cornelis Pison, 27 jaar oud. Edward is geboren op 13-07-1962 in Alphen a/d Rijn, zoon van Wilhelmus Pison en Corry Stikkelorum.

Kinderen van Petra en Edward:
1 Werner Jeroen Pison [1.1.1.3.3.1.5.2.1.1], geboren op 22-09-1992 in Alphen a/d Rijn.
2 Renske Martine Pison [1.1.1.3.3.1.5.2.1.2], geboren op 25-11-1996 in Woerden.
1.1.1.3.3.1.5.2.2 Arjan Bertram van Straten is geboren op 02-10-1968 in Hazerswoude, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.5.2) en Neeltje Meijboom.

Arjan trouwde, 24 jaar oud, op 24-09-1993 met Erlinde Desiree de Boer, 27 jaar oud. Erlinde is geboren op 20-06-1966 in Haarlem, dochter van Henk de Boer en Hendrikje Antje van der Kamp.

Kinderen van Arjan en Erlinde:
1 Sanne Eline van Straten [1.1.1.3.3.1.5.2.2.1], geboren op 08-04-1997 in Beverwijk.
2 Thijmen Jesse van Straten [1.1.1.3.3.1.5.2.2.2], geboren op 25-03-1999 in Beverwijk.
1.1.1.3.3.1.5.3 Bertram van Straten is geboren op 05-08-1937 in Enschede, zoon van Jan Herm van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.5) en Johanna Petronella Frölich.

Bertram trouwde, 64 jaar oud, op 19-07-2002 in Haaksbergen met Margje van der Scheer, 57 jaar oud. Margje is geboren op 04-02-1945 in Zwolle.

1.1.1.3.3.1.6 Gerrit van Straten is geboren op 05-02-1904 in Zwolle, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1) en Berta Hazelhorst. Gerrit is overleden op 01-12-1981 in Enschede, 77 jaar oud.

Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 07-10-1926 in Enschede met Grietjen Wind, 27 jaar oud. Grietjen is geboren op 29-08-1899 in Ambt Vollenhove, dochter van Evert Wind en Jantje Bruintjes. Grietjen is overleden op 11-09-1988 in Enschede, 89 jaar oud.

Gerrit van Straten en Grietjen Wind

 

Kinderen van Gerrit en Grietjen:
1 Jantje van Straten, geboren op 08-03-1928 in Lonneker (Enschede). Volgt 1.1.1.3.3.1.6.1.
2 Gerrit van Straten, geboren op 11-11-1929 in Enschede. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.2.
3 Bertha van Straten, geboren op 30-09-1931. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.3.
4 Evert van Straten, geboren op 04-09-1934 in Enschede. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.4.

Vader, Bertha, Gerrit, Jantje, moeder en Evert van Straten

 

 

 

1.1.1.3.3.1.6.1 Jantje van Straten is geboren op 08-03-1928 in Lonneker (Enschede), dochter van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6) en Grietjen Wind.

Jantje trouwde, 32 jaar oud, op 15-07-1960 in Enschede met Theo Rutten, 30 jaar oud. Theo is geboren op 17-06-1930 in Doetinchem. Theo is overleden op 10-07-2002 in Hengelo, 72 jaar oud.

Kind van Jantje en Theo:
1 Theodorus Johannes Rutten, geboren op 31-03-1962 in Hengelo (Ov.). Volgt 1.1.1.3.3.1.6.1.1.
1.1.1.3.3.1.6.1.1 Theodorus Johannes Rutten is geboren op 31-03-1962 in Hengelo (Ov.), zoon van Theo Rutten en Jantje van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6.1).

Theodorus trouwde, 30 jaar oud, op 28-08-1992 in Emmen met Margriet Louise Moolhuizen, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-08-1992 in Emmen (in de Chr. Geref. kerk). Margriet is geboren op 14-04-1961 in Bussum.

Kinderen van Theodorus en Margriet:
1 Francien Dorothea Rutten [1.1.1.3.3.1.6.1.1.1], geboren op 26-10-1993.
2 Thomas Matthias Rutten [1.1.1.3.3.1.6.1.1.2], geboren op 22-12-1995. Thomas is overleden op 22-12-1995, geen dag oud.
3 Joel Christiaan Rutten [1.1.1.3.3.1.6.1.1.3], geboren op 23-02-1997.
4 Nathanael Johannes Rutten [1.1.1.3.3.1.6.1.1.4], geboren op 12-01-2001.
5 Mirjam Matthea Rutten [1.1.1.3.3.1.6.1.1.5], geboren op 30-05-2003.
1.1.1.3.3.1.6.2 Gerrit van Straten is geboren op 11-11-1929 in Enschede, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6) en Grietjen Wind.

Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 05-09-1956 in Enschede met Alida Maria Visser, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-09-1956 in Enschede (in de Chr.Geref.Kerk). Alida is geboren op 02-01-1934 in Oosterbeek, dochter van Willem Visser en Antje van der Spek.

Gerrit en Ali van Straten

 

Kinderen van Gerrit en Alida:
1 Annette Cora Dianne van Straten, geboren op 05-12-1958 in Kampen. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.2.1.
2 Gerrit van Straten, geboren op 02-04-1961 in Kampen. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.2.2.
1.1.1.3.3.1.6.2.1 Annette Cora Dianne van Straten is geboren op 05-12-1958 in Kampen, dochter van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6.2) en Alida Maria Visser. Zij is gedoopt op 08-02-1959 in Kampen (in de Chr.Geref.Kerk).

Annette trouwde, 21 jaar oud, op 23-05-1980 in Kampen met Lieuwe Hoekstra, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-05-1980 in Kampen (in de Chr.Geref.Kerk). Lieuwe is geboren op 21-11-1954 in Kampen, zoon van Floris Hoekstra en Fennigje van Olst.

 

Kinderen van Annette en Lieuwe:
1 Alice Hoekstra, geboren op 17-03-1982 in Dronten. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.2.1.1.
2 Floris Hoekstra [1.1.1.3.3.1.6.2.1.2], geboren op 16-05-1984 in Kampen.
3 Jelle-Geert Hoekstra [1.1.1.3.3.1.6.2.1.3], geboren op 26-01-1987 in Kampen.
4 Femke Margriet Hoekstra [1.1.1.3.3.1.6.2.1.4], geboren op 25-06-1990 in Dronten.

Annette, Lieuwe, Alice, Floris, Jelle-Geert en Femke Hoekstra

1.1.1.3.3.1.6.2.1.1 Alice Hoekstra is geboren op 17-03-1982 in Dronten, dochter van Lieuwe Hoekstra en Annette Cora Dianne van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6.2.1).

Alice trouwde, 27 jaar oud, op 17-04-2009 in Dronten met Derk Jansen, 24 jaar oud, nadat zij op 17-04-2009 in Dronten (in de Chr. Geref. Kerk) in ondertrouw zijn gegaan. Derk is geboren op 03-10-1984 in Alkmaar, zoon van Marinus Koop Jansen en Jannette Carolina Dionisia Affourtit.

Derk en Alice Jansen

 

Kind van Alice en Derk:
1 Tobias Lieuwe Jansen [1.1.1.3.3.1.6.2.1.1.1], geboren op 28-07-2013 in Harderwijk.
1.1.1.3.3.1.6.2.2 Gerrit van Straten is geboren op 02-04-1961 in Kampen, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6.2) en Alida Maria Visser. Hij is gedoopt op 30-04-1961 in Kampen (in de Chr.Geref.Kerk).

Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 10-10-1985 in Kampen met Désirée van Dorp, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-10-1985 in Kampen (in de Chr.Geref.Kerk). Désirée is geboren op 25-01-1964 in Hasselt, dochter van Gerrit van Dorp en Bertha Zegers.

             Gerrit en Désirée van Straten met Alice Hoekstra     

 

Kinderen van Gerrit en Désirée:
1 Chantal van Straten, geboren op 22-07-1986 in Kampen. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.2.2.1.
2 Sandor Gerrit van Straten [1.1.1.3.3.1.6.2.2.2], geboren op 23-02-1990 in Kampen.

Gerrit, Désirée, Chantal en Sandor van Straten 

1.1.1.3.3.1.6.2.2.1 Chantal van Straten is geboren op 22-07-1986 in Kampen, dochter van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6.2.2) en Désirée van Dorp.

Chantal trouwde, 23 jaar oud, op 14-08-2009 in Kampen met Ayzo Augustinus Steffen Maris, 24 jaar oud. Ayzo is geboren op 28-05-1985 in Marknesse, zoon van Jacob Maris en Jikke Tjitske van Benthem.

Ayzo en Chantal Maris

 

Kind van Chantal en Ayzo:
1 Désirée Sofie Maris [1.1.1.3.3.1.6.2.2.1.1].
1.1.1.3.3.1.6.3 Bertha van Straten is geboren op 30-09-1931, dochter van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6) en Grietjen Wind. Bertha is overleden op 31-05-2017 in Enschede, 85 jaar oud. Zij is begraven op 06-06-2017 in Enschede (op de Oosterbegraafplaats).

Bertha trouwde met Jan Pieter Molenkamp. Jan is overleden op 12-03-2009.

Kinderen van Bertha en Jan:
1 Maria Molenkamp, geboren op 10-08-1954 in Enschede. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.3.1.
2 Margreet Molenkamp [1.1.1.3.3.1.6.3.2], geboren op 12-11-1956 in Enschede.
3 Janine Molenkamp [1.1.1.3.3.1.6.3.3], geboren op 23-06-1960 in Enschede.
1.1.1.3.3.1.6.3.1 Maria Molenkamp is geboren op 10-08-1954 in Enschede, dochter van Jan Pieter Molenkamp en Bertha van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6.3).

Maria trouwde, 20 jaar oud, op 14-05-1975 in Enschede met Hendrik ter Horst, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-06-1949 in Enschede, zoon van Piet ter Horst en Gezina de Lange.

Kinderen van Maria en Hendrik:
1 Matthijs Jan Peter ter Horst, geboren op 02-10-1977 in Enschede. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.3.1.1.
2 Steven Johannes ter Horst, geboren op 23-02-1980 in Enschede. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.3.1.2.
1.1.1.3.3.1.6.3.1.1 Matthijs Jan Peter ter Horst is geboren op 02-10-1977 in Enschede, zoon van Hendrik ter Horst en Maria Molenkamp (zie 1.1.1.3.3.1.6.3.1).

Matthijs trouwde, 21 jaar oud, op 09-09-1999 in Enschede met Harmke Weis.

Kinderen van Matthijs en Harmke:
1 Myrthe Nienke ter Horst [1.1.1.3.3.1.6.3.1.1.1], geboren op 19-12-2006 in Hengelo (Ov.).
2 Thijmen Lucas ter Horst [1.1.1.3.3.1.6.3.1.1.2], geboren op 19-12-2016 in Hengelo (Ov.).
1.1.1.3.3.1.6.3.1.2 Steven Johannes ter Horst is geboren op 23-02-1980 in Enschede, zoon van Hendrik ter Horst en Maria Molenkamp (zie 1.1.1.3.3.1.6.3.1). Steven trouwde, 24 jaar oud, op 24-09-2004 in Enschede met Charissa Vries.
Kind van Steven en Charissa:
1 Ninthe Noa ter Horst [1.1.1.3.3.1.6.3.1.2.1], geboren op 02-08-2009 in Veldhoven.
1.1.1.3.3.1.6.4 Evert van Straten is geboren op 04-09-1934 in Enschede, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6) en Grietjen Wind. Evert is overleden op 23-06-2011 in Hengelo (Ov.), 76 jaar oud. Hij is begraven            op 28-06-2011 in Hengelo (Ov.) (op de Algemene begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat).

 

 

Evert trouwde, 24 jaar oud, op 20-03-1959 in Mussel (gem.Onstwedde) met Leentje Wever, 23 jaar oud. Leentje is geboren op 12-09-1935 in Mussel (gem.Onstwedde), dochter van Wubbe Wever en Baukje Schuurman.

Kinderen van Evert van Straten en Leentje Wever:

 

Kinderen van Evert en Leentje:
1 Baukje Johanna van Straten, geboren op 21-01-1960 in Apeldoorn. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.4.1.
2 Karel Rudolf van Straten, geboren op 26-03-1966 in Hengelo (Ov.). Volgt 1.1.1.3.3.1.6.4.2.
1.1.1.3.3.1.6.4.1 Baukje Johanna van Straten is geboren op 21-01-1960 in Apeldoorn, dochter van Evert van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6.4) en Leentje Wever.

Baukje trouwde, 20 jaar oud, op 20-11-1980 in Hengelo (Ov.) met Jan Oostindie, 22 jaar oud. Jan is geboren op 21-05-1958 in Enschede, zoon van Klaas Oostindie en Geertruida van den Burg.

Kinderen van Baukje en Jan:
1 Jeroen Oostindie [1.1.1.3.3.1.6.4.1.1], geboren op 02-11-1981 in Oost Kapelle.
2 Marloes Oostindie, geboren op 03-04-1984 in Middelburg. Volgt 1.1.1.3.3.1.6.4.1.2.
3 Ellen Oostindie [1.1.1.3.3.1.6.4.1.3], geboren op 29-04-1987 in Blijham.
1.1.1.3.3.1.6.4.1.2 Marloes Oostindie is geboren op 03-04-1984 in Middelburg, dochter van Jan Oostindie en Baukje Johanna van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6.4.1).

Marloes ging samenwonen met Michiel Franciscus Gerringa. Michiel is geboren op 02-03-1977 in Zuidbroek (gem. Oosterbroek), zoon van Jacob Gerringa en Astrid Francisca Snep.

Kind van Marloes en Michiel:
1 Linde Phileine Gerringa [1.1.1.3.3.1.6.4.1.2.1], geboren op 02-05-2008 in Meppel.

Linde Phileine Gerringa

1.1.1.3.3.1.6.4.2 Karel Rudolf van Straten is geboren op 26-03-1966 in Hengelo (Ov.), zoon van Evert van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.6.4) en Leentje Wever.

Karel trouwde, 30 jaar oud, op 23-08-1996 in Hengelo (Ov.) met Carla Heuvelink, 28 jaar oud. Carla is geboren op 13-05-1968 in Leeuwarden, dochter van Frederik Jan Heuvelink en Wilhelmina Petronella Peper.

Kinderen van Karel en Carla:
1 Amber Naomi van Straten [1.1.1.3.3.1.6.4.2.1], geboren op 27-10-1997 in Warnsveld.
2 Silke Jasmijn van Straten [1.1.1.3.3.1.6.4.2.2], geboren op 05-02-2001 in Warnsveld.
1.1.1.3.3.1.7 Theodorus Christinus van Straten is geboren op 19-01-1911 in Losser, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.3.1) en Berta Hazelhorst. Theodorus is overleden op 08-02-1980, 69 jaar oud.

Theodorus trouwde, 27 jaar oud, op 20-10-1938 met Jantje Schenkel, 30 jaar oud. Jantje is geboren op 28-06-1908 in Zwolle, dochter van Jan Schenkel en Gerrigje Eenkhorn. Jantje is overleden op 29-06-1985, 77 jaar oud.

Kinderen van Theodorus en Jantje:
1 Gerrigje van Straten, geboren op 04-01-1940 in Apeldoorn. Volgt 1.1.1.3.3.1.7.1.
2 Gerrit Jan van Straten, geboren op 08-07-1941 in Apeldoorn. Volgt 1.1.1.3.3.1.7.2.
3 Bertus van Straten, geboren op 17-04-1943 in Apeldoorn. Volgt 1.1.1.3.3.1.7.3.
4 Theodorus Christinus van Straten, geboren op 30-11-1946 in Utrecht. Volgt 1.1.1.3.3.1.7.4.
5 Jeannette Theodora van Straten, geboren op 11-09-1949 in Utrecht. Volgt 1.1.1.3.3.1.7.5.
1.1.1.3.3.1.7.1 Gerrigje van Straten is geboren op 04-01-1940 in Apeldoorn, dochter van Theodorus Christinus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7) en Jantje Schenkel. Gerrigje is overleden op 28-03-2000, 60 jaar oud.

Gerrigje trouwde, 19 jaar oud, op 26-12-1959 met Willem Schoeman, 20 jaar oud. Willem is geboren op 31-12-1938 in Veenendaal.

Kinderen van Gerrigje en Willem:
1 Gregory Theodore Schoeman, geboren op 15-07-1960. Volgt 1.1.1.3.3.1.7.1.1.
2 Sonya Janine Schoeman, geboren op 01-11-1962. Volgt 1.1.1.3.3.1.7.1.2.
1.1.1.3.3.1.7.1.1 Gregory Theodore Schoeman is geboren op 15-07-1960, zoon van Willem Schoeman en Gerrigje van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.1).

Gregory trouwde, 34 jaar oud, op 01-07-1995 met Dianne Kroschinsky, 34 jaar oud. Dianne is geboren op 02-09-1960.

Kinderen van Gregory en Dianne:
1 Neil William Schoeman [1.1.1.3.3.1.7.1.1.1], geboren op 29-11-1995.
2 Ian Gerald Schoeman [1.1.1.3.3.1.7.1.1.2], geboren op 28-04-1997.
1.1.1.3.3.1.7.1.2 Sonya Janine Schoeman is geboren op 01-11-1962, dochter van Willem Schoeman en Gerrigje van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.1).

Sonya trouwde, 24 jaar oud, op 27-06-1987 met Frank Oblak, 24 jaar oud. Frank is geboren op 20-12-1962.

Kinderen van Sonya en Frank:
1 Grant Alexander Oblak [1.1.1.3.3.1.7.1.2.1], geboren op 09-11-1989.
2 Ethan Frank Oblak [1.1.1.3.3.1.7.1.2.2], geboren op 21-09-1991.
1.1.1.3.3.1.7.2 Gerrit Jan van Straten is geboren op 08-07-1941 in Apeldoorn, zoon van Theodorus Christinus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7) en Jantje Schenkel.

Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 10-10-1964 met Sandra Bullinaria-Hopkins, 19 jaar oud. Sandra is geboren op 23-11-1944.

Kind van Gerrit en Sandra:
1 Julie Anne van Straten, geboren op 16-08-1968. Volgt 1.1.1.3.3.1.7.2.1.
1.1.1.3.3.1.7.2.1 Julie Anne van Straten is geboren op 16-08-1968, dochter van Gerrit Jan van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.2) en Sandra Bullinaria-Hopkins. Julie:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-07-1991 met Bill Parnaby. De scheiding werd uitgesproken (scheiding).
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 26-02-2007 met Curtis Hooper.
1.1.1.3.3.1.7.3 Bertus van Straten is geboren op 17-04-1943 in Apeldoorn, zoon van Theodorus Christinus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7) en Jantje Schenkel.

Bertus trouwde, 34 jaar oud, op 16-07-1977 in Burlington (Canada) met Anna Elizabeth Bremer, 25 jaar oud. Anna is geboren op 04-07-1952 in Orangeville (Ontario, Canada), dochter van Berend Bremer en Helena Hendrika Ligt.

Kinderen van Bertus en Anna:
1 Alison Rae van Straten, geboren op 29-05-1978 in Burlington (Canada). Volgt 1.1.1.3.3.1.7.3.1.
2 Tracy Elizabeth van Straten, geboren op 08-03-1980 in Burlington (Canada). Volgt 1.1.1.3.3.1.7.3.2.
3 Amy Christine van Straten, geboren op 04-12-1981 in Burlington (Canada). Volgt 1.1.1.3.3.1.7.3.3.
4 Carolyn Nicole van Straten, geboren op 07-02-1984 in Burlington (Canada). Volgt 1.1.1.3.3.1.7.3.4.
1.1.1.3.3.1.7.3.1 Alison Rae van Straten is geboren op 29-05-1978 in Burlington (Canada), dochter van Bertus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.3) en Anna Elizabeth Bremer.

Alison trouwde, 21 jaar oud, op 16-10-1999 in Burlington (Canada) met Trevor James VanderWoude, 24 jaar oud. Trevor is geboren op 04-12-1974, zoon van John VanderWoude en Grace Harsevoort.

Kinderen van Alison en Trevor:
1 Emma Paige VanderWoude [1.1.1.3.3.1.7.3.1.1], geboren op 17-06-2001 in Burlington (Canada).
2 Justin Hayden VanderWoude [1.1.1.3.3.1.7.3.1.2], geboren op 09-12-2002 in Burlington (Canada).
3 Reid Carter VanderWoude [1.1.1.3.3.1.7.3.1.3], geboren op 16-01-2005 in Hamilton (Canada).
4 Carson Jude VanderWoude [1.1.1.3.3.1.7.3.1.4], geboren op 02-09-2007 in Hamilton (Canada).
5 Asia Belle VanderWoude [1.1.1.3.3.1.7.3.1.5], geboren op 10-12-2010 in Hamilton (Canada).
1.1.1.3.3.1.7.3.2 Tracy Elizabeth van Straten is geboren op 08-03-1980 in Burlington (Canada), dochter van Bertus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.3) en Anna Elizabeth Bremer.

Tracy trouwde, 27 jaar oud, op 20-10-2007 in Burlington (Canada) met Daniel Aasman, 27 jaar oud. Daniel is geboren op 24-09-1980, zoon van Donald Aasman en Jacqueline van Dyk.

Kinderen van Tracy en Daniel:
1 Lily Rose Aasman [1.1.1.3.3.1.7.3.2.1], geboren op 07-06-2009 in Hamilton (Canada).
2 Brock Harrison Aasman [1.1.1.3.3.1.7.3.2.2], geboren op 15-08-2011 in Hamilton (Canada).
3 Nash Christian Aasman [1.1.1.3.3.1.7.3.2.3], geboren op 14-05-2013 in Hamilton (Canada).

Daniel, Brock Harrison and Tracy Aasman

1.1.1.3.3.1.7.3.3 Amy Christine van Straten is geboren op 04-12-1981 in Burlington (Canada), dochter van Bertus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.3) en Anna Elizabeth Bremer.

Amy trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-2008 in Burlington (Canada) met Thomas Benjamin Lodder, 23 jaar oud. Thomas is geboren op 08-08-1985 in Fergus (Canada), zoon van Jack Lodder en Margaret Nienhuis.

Kinderen van Amy en Thomas:
1 Daphne Alexandra Lodder [1.1.1.3.3.1.7.3.3.1], geboren op 09-08-2009 in Fergus (Canada).
2 Weston James Lodder [1.1.1.3.3.1.7.3.3.2], geboren op 22-02-2011 in Fergus (Canada).
3 Chad Christian Lodder [1.1.1.3.3.1.7.3.3.3], geboren op 02-11-2012 in Fergus (Canada).

Daphne Alexandra Lodder

Weston James Lodder

Chad Christian Lodder

1.1.1.3.3.1.7.3.4 Carolyn Nicole van Straten is geboren op 07-02-1984 in Burlington (Canada), dochter van Bertus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.3) en Anna Elizabeth Bremer.

Carolyn trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-2007 in Burlington (Canada) met Darryl Wesley Oosterhoff, 23 jaar oud. Darryl is geboren op 15-02-1984, zoon van Jesse Oosterhoff en Dorothy Pruysers.

Kinderen van Carolyn en Darryl:
1 Tanner Levi Oosterhoff [1.1.1.3.3.1.7.3.4.1], geboren op 01-03-2009 in Hamilton (Canada).
2 Gibson Burke Oosterhoff [1.1.1.3.3.1.7.3.4.2], geboren op 09-10-2010 in Hamilton (Canada).
3 Ivy Jean Oosterhoff [1.1.1.3.3.1.7.3.4.3], geboren op 27-03-2013 in Hamilton (Canada).
1.1.1.3.3.1.7.4 Theodorus Christinus van Straten is geboren op 30-11-1946 in Utrecht, zoon van Theodorus Christinus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7) en Jantje Schenkel. Theodorus:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 03-10-1969 met Dariel Edith Lane Hutton, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1976 (scheiding). Dariel is geboren op 14-09-1949 in Edmomton (Alberta, Canada).
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 16-10-1976 in Toronto (Ontario, Canada) met Wendy Corinne Hembruff, 27 jaar oud. Wendy is geboren op 06-08-1949 in Toronto (Ontario, Canada).
Kinderen van Theodorus en Dariel:
1 Erika Lane van Straten, geboren op 09-04-1970 in Hamilton (Ontario, Canada). Volgt 1.1.1.3.3.1.7.4.1.
2 Adrienne Leigh van Straten, geboren op 01-09-1973 in Toronto (Ontario, Canada). Volgt 1.1.1.3.3.1.7.4.2.
Kind van Theodorus en Wendy:
3 Alexis Kristine van Straten, geboren op 23-01-1981 in Richmond Hill (Ontario, Canada). Volgt 1.1.1.3.3.1.7.4.3.
1.1.1.3.3.1.7.4.1 Erika Lane van Straten is geboren op 09-04-1970 in Hamilton (Ontario, Canada), dochter van Theodorus Christinus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.4) en Dariel Edith Lane Hutton.

Erika trouwde, 27 jaar oud, op 21-06-1997 met Blake Cameron Buchanan, 28 jaar oud. Blake is geboren op 08-11-1968.

Kinderen van Erika en Blake:
1 Cameron Mckenzie Buchanan [1.1.1.3.3.1.7.4.1.1], geboren op 03-11-1997.
2 Madelyne Lane Buchanan [1.1.1.3.3.1.7.4.1.2], geboren op 29-10-1999.
3 Jensen Thomas Christian Buchanan [1.1.1.3.3.1.7.4.1.3], geboren op 15-02-2001.
4 Teagan David Glenn Buchanan [1.1.1.3.3.1.7.4.1.4], geboren op 09-12-2003.
1.1.1.3.3.1.7.4.2 Adrienne Leigh van Straten is geboren op 01-09-1973 in Toronto (Ontario, Canada), dochter van Theodorus Christinus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.4) en Dariel Edith Lane Hutton.

Adrienne trouwde, 24 jaar oud, op 15-08-1998 met Shawn Gordon Nichols, 29 jaar oud. Shawn is geboren op 05-09-1968.

Kinderen van Adrienne en Shawn:
1 Piper Jane Nichols [1.1.1.3.3.1.7.4.2.1], geboren op 14-10-2001.
2 Riley Madison Nichols [1.1.1.3.3.1.7.4.2.2], geboren op 16-04-2004.
1.1.1.3.3.1.7.4.3 Alexis Kristine van Straten is geboren op 23-01-1981 in Richmond Hill (Ontario, Canada), dochter van Theodorus Christinus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.4) en Wendy Corinne Hembruff.

Alexis trouwde, 30 jaar oud, op 15-10-2011 in Newmarket (Ontario, Canada) met Timothy John Doucette, 36 jaar oud. Timothy is geboren op 31-12-1974 in Mississauga (Ontario, Canada).

Kind van Alexis en Timothy:
1 Findley Gerrit Doucette [1.1.1.3.3.1.7.4.3.1], geboren op 07-09-2013 in Newmarket (Ontario, Canada).
1.1.1.3.3.1.7.5 Jeannette Theodora van Straten is geboren op 11-09-1949 in Utrecht, dochter van Theodorus Christinus van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7) en Jantje Schenkel. Jeannette:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 19-04-1969 met John Schoeman, 21 jaar oud. John is geboren op 28-06-1947. John is overleden op 19-09-2001, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 12-06-2004 met Willem Schoeman, 65 jaar oud. Willem is geboren op 31-12-1938 in Veenendaal.
Kinderen van Jeannette en John:
1 Cheryl Annette Schoeman, geboren op 01-09-1974 in Hamilton (Canada). Volgt 1.1.1.3.3.1.7.5.1.
2 Michelle Dawn Schoeman, geboren op 26-09-1975 in Hamilton (Canada). Volgt 1.1.1.3.3.1.7.5.2.
3 Jeffery John Schoeman [1.1.1.3.3.1.7.5.3], geboren op 24-05-1978 in Hamilton (Canada).
1.1.1.3.3.1.7.5.1 Cheryl Annette Schoeman is geboren op 01-09-1974 in Hamilton (Canada), dochter van John Schoeman en Jeannette Theodora van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.5).

Cheryl trouwde, 30 jaar oud, op 16-07-2005 met Lyndon B. Johnston, 31 jaar oud. Lyndon is geboren op 29-12-1973.

Kinderen van Cheryl en Lyndon:
1 Ewan Jeffery Johnston [1.1.1.3.3.1.7.5.1.1], geboren op 18-01-2008.
2 Ainslie Jane Johnston [1.1.1.3.3.1.7.5.1.2], geboren op 04-07-2010 in Kincardine (Ontario, Canada).
1.1.1.3.3.1.7.5.2 Michelle Dawn Schoeman is geboren op 26-09-1975 in Hamilton (Canada), dochter van John Schoeman en Jeannette Theodora van Straten (zie 1.1.1.3.3.1.7.5).

Michelle trouwde, 26 jaar oud, op 20-08-2002 met James Alexander Roswell, 38 jaar oud. James is geboren op 21-05-1964.

Kinderen van Michelle en James:
1 Claire Alexandra Roswell [1.1.1.3.3.1.7.5.2.1], geboren op 22-06-2009 in Hamilton (Ontario, Canada).
2 Ashley Jean Roswell [1.1.1.3.3.1.7.5.2.2], geboren op 11-05-2011 in Hamilton (Ontario, Canada).
1.1.1.3.3.2 Frederik van Straten is geboren op 14-01-1877 in Stad Ommen, zoon van Jan van Straten (zie 1.1.1.3.3) en Aaltje Nijenbrink. Frederik is overleden.

Frederik trouwde, 32 jaar oud, op 13-01-1910 in Zwolle met Marrigje van der Bend, 41 jaar oud. Marrigje is geboren op 14-05-1868, dochter van Gerrit van der Bend en Hendrika de Goede. Marrigje is overleden.

Kind van Frederik en Marrigje:
1 Aaltje van Straten [1.1.1.3.3.2.1], geboren op 14-05-1912 in Zwolle. Aaltje is overleden.
1.1.1.3.3.3 Gerridina van Straten is geboren op 17-07-1880 in Zwolle, dochter van Jan van Straten (zie 1.1.1.3.3) en Aaltje Nijenbrink. Gerridina is overleden.

Gerridina trouwde, 29 jaar oud, op 21-12-1909 in Zwolle met Gerrit Witteveen, 31 of 32 jaar oud. Gerrit is geboren in 1877 in Nijmegen, zoon van Aart Witteveen en Maria Witteveen. Gerrit is overleden.

1.1.1.3.3.4 Marinus van Straten is geboren op 01-06-1883 in Zwolle, zoon van Jan van Straten (zie 1.1.1.3.3) en Aaltje Nijenbrink. Marinus is overleden.

Marinus trouwde met E.W. Sienema.

1.1.1.3.3.5 Willemina van Straten is geboren op 29-12-1885 in Zwolle, dochter van Jan van Straten (zie 1.1.1.3.3) en Aaltje Nijenbrink. Willemina is overleden in 1956 in Ommen, 70 of 71 jaar oud.

Willemina trouwde, 27 jaar oud, op 05-06-1913 in Zwolle met Johannes van der Kolk, 33 jaar oud. Johannes is geboren op 13-05-1880 in Ommen, zoon van Gerrit van der Kolk en Hendrika Brinkers. Johannes is overleden.

Kinderen van Willemina en Johannes:
1 Gerrit van der Kolk, geboren op 06-03-1915 in Ambt Ommen. Volgt 1.1.1.3.3.5.1.
2 Alie van der Kolk, geboren op 12-10-1917 in Ambt Ommen. Volgt 1.1.1.3.3.5.2.

1.1.1.3.3.5.1 Gerrit van der Kolk is geboren op 06-03-1915 in Ambt Ommen, zoon van Johannes van der Kolk en Willemina van Straten (zie 1.1.1.3.3.5).

Gerrit trouwde met Annie van der Wees. Annie is geboren op 29-04-1917 in Den Haag. Annie is overleden.

 

Horlogemaker Van der Kolk op de hoek van de Brugstraat en de Julianastraat in Ommen. (1957)

 

 

1.1.1.3.3.5.2 Alie van der Kolk is geboren op 12-10-1917 in Ambt Ommen, dochter van Johannes van der Kolk en Willemina van Straten (zie 1.1.1.3.3.5).

Alie trouwde, 33 jaar oud, op 28-06-1951 in Ambt Ommen met Jan Keizer, 35 jaar oud. Jan is geboren op 21-09-1915 in Ambt Ommen, zoon van Hendrik Keizer en Jennigje Weelink.

Kinderen van Alie en Jan:
1 Hendrik Johannes Keizer, geboren op 27-03-1956 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.5.2.1.
2 Joke Willy Keizer, geboren op 30-03-1958 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.3.5.2.2.
1.1.1.3.3.5.2.1 Hendrik Johannes Keizer is geboren op 27-03-1956 in Zwolle, zoon van Jan Keizer en Alie van der Kolk (zie 1.1.1.3.3.5.2).

Hendrik ging samenwonen met Sue Wichers.

1.1.1.3.3.5.2.2 Joke Willy Keizer is geboren op 30-03-1958 in Zwolle, dochter van Jan Keizer en Alie van der Kolk (zie 1.1.1.3.3.5.2).

Joke trouwde in Zwolle met Jan Rens. Jan is geboren op 13-05-1957.

Kinderen van Joke en Jan:
1 Joel Rens [1.1.1.3.3.5.2.2.1], geboren op 10-12-1986 in Zwolle.
2 Yara Rens [1.1.1.3.3.5.2.2.2], geboren op 04-05-1992 in Zwolle.
1.1.1.3.3.6 Johanna Maria van Straten is geboren op 17-09-1888 in Zwolle, dochter van Jan van Straten (zie 1.1.1.3.3) en Aaltje Nijenbrink. Johanna is overleden.

Johanna trouwde met Piet Bothof.

Kinderen van Johanna en Piet:
1 Bertus Bothof [1.1.1.3.3.6.1].
2 Gerrit Bothof [1.1.1.3.3.6.2].
1.1.1.3.4 Regina van Straten is geboren op 04-02-1843 in Stad Ommen, dochter van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3) en Gerridina Blankvoort. Regina is overleden op 05-08-1913 in Zwolle, 70 jaar oud.

Regina trouwde, 29 jaar oud, op 31-08-1872 in Stad Ommen met Albert Meulink, 30 jaar oud. Albert is geboren op 29-07-1842 in Zwolle, zoon van Albert Meulink en Lubbigje van Munster. Albert is overleden.

Kinderen van Regina en Albert:
1 Lubbigje Meulink, geboren op 12-05-1873 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.4.1.
2 Gerrit Meulink, geboren op 31-08-1875 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.4.2.
3 Albert Meulink [1.1.1.3.4.3], geboren op 03-04-1878 in Zwolle. Albert is overleden op 22-01-1880, 1 jaar oud.
4 Gerritdina Grietje Meulink, geboren op 10-06-1881 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.4.4.
5 Albert Meulink, geboren op 28-01-1884 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.4.5.
6 Jansje Grada Meulink, geboren op 18-04-1887 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.4.6.
1.1.1.3.4.1 Lubbigje Meulink is geboren op 12-05-1873 in Zwolle, dochter van Albert Meulink en Regina van Straten (zie 1.1.1.3.4). Lubbigje is overleden.

Lubbigje trouwde, 25 jaar oud, op 30-03-1899 in Zwolle met Lambertus Westerop, 25 of 26 jaar oud. Lambertus is geboren in 1873 in Doornenburg (Bemmel), zoon van Hendrik Westerop en Aaltjen Vestrink. Lambertus is overleden.

1.1.1.3.4.2 Gerrit Meulink is geboren op 31-08-1875 in Zwolle, zoon van Albert Meulink en Regina van Straten (zie 1.1.1.3.4). Gerrit is overleden. Gerrit:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 28-04-1898 in Zwolle met Hendrikje Feijth, 24 of 25 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1873 in Zwollekerspel, dochter van Derk Feijth en Tietje Boer. Hendrikje is overleden.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 06-04-1916 in Zwolle met Gerrigje Bos, 37 of 38 jaar oud. Gerrigje is geboren in 1878 in Zwolle, dochter van Andries Bos en Grietjen Treep. Gerrigje is overleden.
1.1.1.3.4.4 Gerritdina Grietje Meulink is geboren op 10-06-1881 in Zwolle, dochter van Albert Meulink en Regina van Straten (zie 1.1.1.3.4). Gerritdina is overleden.

Gerritdina trouwde, 18 jaar oud, op 12-04-1900 in Zwolle met Willem Meulenbelt, 27 of 28 jaar oud. Willem is geboren in 1872 in Zwolle, zoon van Derk Jan Meulenbelt en Willemina Assies. Willem is overleden.

1.1.1.3.4.5 Albert Meulink is geboren op 28-01-1884 in Zwolle, zoon van Albert Meulink en Regina van Straten (zie 1.1.1.3.4). Albert is overleden.

Albert trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1910 in Zwolle met Aaltje Meulenbelt, 29 of 30 jaar oud. Aaltje is geboren in 1880 in Meppel, dochter van Derk Jan Meulenbelt en Willemina Assies. Aaltje is overleden.

1.1.1.3.4.6 Jansje Grada Meulink is geboren op 18-04-1887 in Zwolle, dochter van Albert Meulink en Regina van Straten (zie 1.1.1.3.4). Jansje is overleden.

Jansje trouwde, 20 jaar oud, op 06-02-1908 in Zwolle met Harm Jan van Oortmerssen, 25 of 26 jaar oud. Harm is geboren in 1882 in Zwolle, zoon van Frans van Oortmerssen en Derkien Regterschot. Harm is overleden.

1.1.1.3.5 Albert van Straten is geboren op 28-10-1845 in Stad Ommen, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3) en Gerridina Blankvoort. Albert is overleden op 07-09-1896 in Zwolle, 50 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (aan de Meppelerstraatweg).

Geboorteakte van Albert van Straten

 

Albert trouwde, 26 jaar oud, op 08-03-1872 in Ambt Hardenberg met Geertien Schuurman, 25 jaar oud. Geertien is geboren op 14-06-1846 in Meppel, dochter van Leonardus Schuurman en Geertruid Hamberg. Geertien is overleden op 22-01-1929, 82 jaar oud. Zij is begraven in Vroomshoop ( begraafplaats "Rustoord").

Kinderen van Albert en Geertien:
1 Gerritdina van Straten [1.1.1.3.5.1], geboren op 20-12-1872 in Rotterdam. Gerritdina is overleden op 14-10-1941 in Vroomshoop (gem.Den Ham), 68 jaar oud. Zij is begraven in Vroomshoop (begraafplaats "Rustoord").
2 Leonardus van Straten, geboren op 23-10-1874 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.5.2.
3 Geertruida van Straten, geboren op 09-04-1877 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.5.3.
4 Gerrit van Straten, geboren op 14-04-1880 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.5.4.
5 Pieter van Straten [1.1.1.3.5.5], geboren op 15-07-1882 in Zwolle. Pieter is overleden op 07-05-1886 in Zwolle, 3 jaar oud.
6 Pieter van Straten, geboren op 25-12-1887 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.5.6.

 

graf van Geertien van Straten-Schuurman

Gerritdina van Straten  

Gerritdina van Straten werd geboren op 20 december 1872 te Rotterdam, als dochter (en eerste kind) van Albert van Straten en Geertien Schuurman.

Zij kwam op 11 februari 1874 met haar ouders vanuit Rotterdam naar Zwolle waar ze zich vestigden aan de Stropsteeg(?). Ze kreeg één zuster; Geertruida en vier broers; Leonardus, Gerrit en twee keer een Pieter. De eerste Pieter die geboren werd (op 15-07-1882) overleed zeer jong (op 07-05-1886) en werd dus nog geen 4 jaar.

 

Gerritdina gefotografeerd in het uniform van het Leger des Heils samen met haar moeder Geertien van Straten-Schuurman en haar zuster Geertruida.


Gerritdina van Straten is nooit gehuwd geweest.

Gerritdina verliet voor het eerst het ouderlijk huis op 29 oktober 1889 en vertrok naar Amsterdam. Toen ze enkele jaren later vanuit Amsterdam terugkeerde naar Zwolle vestigde ze zich op het adres Badhuiswal I. 42. Volgens de gegevens van het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle was haar beroep toen dienstbode.

Gerritdina was 18 jaar ( +/- 1890 - 1891) toen ze belijdenis des geloofs aflegde en lidmaat werd van de Nederlands Hervormde Gemeente.

Vanaf 1894 was Gerritdina in betrekking bij de fam. Gunning die in Zwolle woonde. Toen in 1899 Mw. Gunning kwam te overlijden kwam de verantwoording voor de kinderen, de huishouding en heel veel andere zaken op Gerritdina's schouders terecht.

Volgens de gegevens van het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle verliet Gerritdina op 21 december 1899 de gemeente Zwolle. Ze verhuisde (vermoedelijk samen met Dr. Gunning en de kinderen) naar de Bilt. Het lijkt zo goed als zeker dat ze daarna - een datum is niet bekend - van de Bilt naar Amsterdam zijn vertrokken. Daar was ze in maart 1905, samen met de fam. Gunning, woonachtig op het adres: van Eeghenstraat 86.

In 1904 hertrouwde Prof. Dr. J. H. Gunning.

Op 16 maart 1905 - ze was toen 32 jaar - en nog steeds in betrekking bij da familie Gunning, diende Gerritdina een aanvraagformulier in voor een aanstelling als officier van het Leger des Heils. Bijna tegelijkertijd - d.d. 24 maart 1905 - werd er door haar (schriftelijk) een "Persoonlijke Getuigenis van den Kandidaat" afgelegd en ingeleverd.

Uit genoemd aanvraagformulier blijkt dat Gerritdina sedert 1 januari 1905 als heilsoldaat staat ingeschreven en dat ze de krijgsartikelen ook in januari van dat jaar heeft getekend.

In de persoonlijke getuigenis van Gerritdina lezen we dat ze, na in aanraking te zijn gekomen met het Leger des Heils, zich in september 1894, dus reeds elf jaar eerder, heeft bekeerd. Ook blijkt uit de getuigenis dat ze er ook toen al veel voor voelde om officier te worden maar dat daar thuis toen niemand van wilde horen. Gerritdina schrijft: "terwijl er nu geen een is die mijn plannen tegenstaat".

Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle heeft Gerritdina - ze was toen al officier in het Leger - vanaf 19 februari 1914 nog een tijdje in Zwolle gewoond. Ze kwam toen uit de gemeente Naarden. Volgens het register was ze toen zonder beroep. Klaarblijkelijk werd het Officier zijn in het Leger des Heils niet als een beroep aangemerkt. (Op 18 augustus 1915 is ze andermaal uit Zwolle vertrokken; nu naar Rotterdam.)Gerritdina

Blijkens de archiefstukken van het Leger des Heils is er - in 1915 - door Gerritdina op 42-jarige leeftijd, andermaal een "Persoonlijke Getuigenis" bij het leger ingediend. De reden hiervoor is niet bekend.

Gerritdina stond bekend als een zeer gelovige en heel lieve, zachtaardige, vrouw.

Gerritdina kreeg op 15 januari 1933 bij haar afscheid (pensionering) van het Leger des Heils als herinnering een album aangeboden door "de Buitenmeisjes", Stille Veerkade 35.

Hoewel wij jammer genoeg niet veel hebben kunnen achterhalen over Gerritdina van Straten zegt de tekst uit het hiervoor bedoelde album, zoals die hierna is weergegeven, naar onze mening alles over deze lieve vrouw.

Resumé

27 jaar geleden ging een dappre jonge vrouw,

Naar de kweekschool en beloofde aan haar Heer en Heiland trouw.

Vol van heilgen moed en ijver streed zij daar. Voor langen tijd?

Neen, het waren slechts twee dagen maar toch in dien korten tijd,

Leerde zij heel vele dingen, die haar hielpen in den strijd.

Onder anderen 't salueren voor een hooger Officier

Alle orders hoe gering ook deed ze met het grootste plezier

 

Op een morgen deed z'een boodschap en ze wist nog heel geen weg

In de groote stad der kweekschool dat was toch niet makklijk zeg!

Maar gelukkig daar 's een diender een agent in vol ornaat.

O ze voelt zich zoo benepen als ze bevend voor hem staat

Maar dan schiet haar iets te binnen in de kweek is 't voorgedaan:

"Salueren voor uw meerdren" en dan slaat ze dapper aan.

De agent kijkt wel verwonderd maar hij helpt haar vriendelijk voort

En weer veilig thuisgekomen rept ze van 't geval geen woord.

 

Na die korte kweekschooldagen,werd deez' strijdster van het Kruis

Uitgezonden door den Meester naar het lieve Kinderhuis.

't Was daar sjouwen, ploeteren, werken, maar ze deed 't met zooveel vreugd

En ze zei den kleinen kinderen, God te zoeken in de jeugd

Hij, Die 't werk met zegen kroonde maakte haar daar luitenant

Ziet gij dat de Heer ons voort helpt als wij zijn in Zijne hand?

En nog later kwam een briefje van het Leger Hoofdkantoor:

"Gij zijt kapitein geworden", wij zijn heel tevreden hoor.

 

Daarna ging zij als Adjunct naar het huis in Rotterdam.

Nooit zal ze dien dag vergeten toen ze daar als tweede kwam.

En ze ziet weer in gedachten wat ze daar voor Jezus deed

Hoe ze smarten mocht verzachten van het daar gedragen leed

Nog maar vier jaar was ze in 't Leger kwam er weer een briefje aan

"Gij moet U reisvaardig maken om weer naar 't Kinderhuis te gaan

Maar nu als de Directrice wat een verantwoordelijkheid",

God vraagt van zijn volgelingen alle gaven, krachten, tijd.

 

En U gaf zich zoo volkomen, zoo vol liefde, zoo vol moed.

Ziet ge God gaf U Zijn hulpe Hij heeft U getrouw behoed

Zult ge Zijn gena vergeten? Immers neen! Hij gaf ook kracht

Toen er zware tijden kwamen En de dag werd als de nacht

Daar zullen wij nu niet van spreken 't was wel eens een donkre tijd

Daar was steeds een trouwe Helper die zijn kindren liefdrijk leidt.

Hoe lang hebt gij daar gestreden? 'k Weet het zoo precies niet meer.

Vele zielen zijn gekomen en gewonnen voor de Heer.

 

Daarna was het weer d'Oostmaaslaan die Uw krachten heeft gevraagd

Blijde hebt gij ze gegeven ja, gij hebt uw al gewaagd

Gij zijt als een tweede moeder voor een ieder kind geweest

Immer zullen w'er aan denken 't Meisjeshuis wel 't allermeest.

Hiermee doelen wij op Maarssen 't schoone dorpje aan de Vecht.

't Heeft een plaatsje in uw harte dat begrijpen wij met recht.

Elf jaar waar't ge Directrice van de lieve meisjesschaar

Ach waar is de tijd gebleven dat gij werken mocht aldaar!

 

En nu heeft uw laatste werkkring in dit huis hier mogen zijn,

Ontelbaar zijn de zegeningen die ge bracht tot groot en klein

Als wij denken aan 't verleden aan Uw zorgen lief en goed

Wordt het teder in ons harte schier hebben wij dan geen moed

U te zeggen, hoe 't ons spijt dat gij van ons heen moet gaan

Eén ding troost: u gaat gelukkig niet zo heel ver hier vandaan.

 

Kommandeur, dat God U zeegne, op Uw verdere levenspad,

Wij bewaren in ons harte als een teedere groote schat

Al de ernstig diepe woorden die G'ons gaf op 's levensreis

Al de wenken, al't vermanen al Uw raad zoo goed en wijs.

Dierbre Heer, Die in t'Verleden, haar tot steun waart, blijf ook Gij,

In de dagen, die nog komen, als een Vader aan haar zij.

 

De tekst in het album wordt afgesloten met een "Lied der Binnenmeisjes". (Het betreft hier ook veel goede wensen in dichtvorm).

 

Bij het lezen van het volgende gedeelte van de tekst:

 

    "Zult ge Zijn gena vergeten? Immers neen! Hij gaf ook kracht"

    "Toen er zware tijden kwamen en de dag werd als de nacht"

    "Daar zullen wij nu niet van spreken 't was weleens een donkre tijd"

    "Daar was steeds een trouwe helper die zijn kinderen liefdrijk leidt"

vroegen wij ons af of het iets te maken zou kunnen hebben met de periode -19 februari 1914 tot 18 augustus 1915- toen Gerritdina van Straten weer voor even woonachtig was in Zwolle. Dat is helaas niet te achterhalen.

Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Den Ham(O) vestigde Gerritdina van Straten zich op 9 mei 1936 op het adres Vroomshoop, E 592a. (Later werd dit adres veranderd in NIeuwstraat 15 Vroomshoop). De woning is inmiddels afgebroken. Ze kwam in mei 1936 uit ‘s-Gravenhage, waar ze op het adres Middenstraat 2, woonde.   Op het nieuwe adres kwam ze tegenover haar broer Leonardus (Leendert) en schoonzuster Elsje van Straten en hun neef Leonardus (Leo) van Straten te wonen.

Later heeft Gerritdina van Straten nog in Vroomshoop aan het kanaal gewoond. Ze betrok de door de firma G. J. Marsman gebouwde -nieuwe woning - op 14 februari 1939. Eigenaar van de woning was Tiemen Postma -vervener en caféhouder- te Vroomshoop. 

Het adres was eerst E 119a. Later werd dit veranderd in Hoofdstraat 18. Het betrof hier een twee-onder-één-kap woning. De andere helft van de woning (E 119 en later Hoofdstraat 17) werd bewoond door Leendert en Elsje van Straten; vanaf 11 augustus 1939 samen met Leonardus (Leo) van Straten en zijn echtgenote Jantje Postma.

Gerritdina van Straten is in oktober 1941 overleden. Er wordt beweerd dat ze gewacht heeft met haar sterven tot het eerste kind van Leo en Jantje van Straten was geboren. Toen Gerrit Leonardus van Straten op 12 oktober 1941 ter wereld was gekomen en door zijn vader Leo aan Gerritdina was getoond stierf ze in vrede op de veertiende.

 

 

1.1.1.3.5.2 Leonardus van Straten is geboren op 23-10-1874 in Zwolle, zoon van Albert van Straten (zie 1.1.1.3.5) en Geertien Schuurman. Leonardus is overleden op 01-03-1951 in Vroomshoop (gem.Den Ham), 76 jaar oud. Hij is begraven in Vroomshoop (begraafplaats "Rustoord"). Leonardus bleef kinderloos.

Leonardus trouwde, 32 jaar oud, op 11-07-1907 in Zwolle met Elsje Winters, 23 jaar oud. Elsje is geboren op 18-10-1883 in Amsterdam, dochter van Jannes Winters en Alberdina ten Brink. Elsje is overleden op 30-05-1962 in Zwolle, 78 jaar oud. Zij is begraven in Vroomshoop (begraafplaats "Rustoord").

 

Leonardus van Straten en Elsje Winters

Leonardus van Straten, geboren op 23-10-1874 in Zwolle, als zoon van Albert van Straten en Geertien Schuurman. De roepnaam van Leonardus was Leendert.

Leendert trouwde op 11-07-1907 in Zwolle met:

Elsje Winters, geboren 18-10-1883 in Amsterdam als dochter van Jannes Winters -stukadoor- en Alberdina ten Brink. Na haar scheiding van Jannes Winters trouwde Alberdina met Derk van den Esker. Elsje werd in het gezin van den Esker (door Derk) als zijn stiefdochter opgenomen.

Het huwelijk van Leendert van Straten en Elsje Winters is kinderloos gebleven.

Leendert stamde uit een echte bouwvakkersfamilie. Zijn grootvader Gerrit van Straten was metselaar. Zijn vader was aannemer. Zijn ooms: Jan en Peter van Straten waren evenals zijn aangetrouwde oom Albert Meulink metselaar. Ook een neef, Gerrit van Straten Jzn., was metselaar. Vreemd is het dus niet dat Leendert ook in de bouw terecht kwam. Eerst als timmerman, later als aannemer.

Toen Leendert 19 jaar oud was verliet hij (op 24 november 1893) zijn ouderlijk huis en vertrok naar Utrecht, waar hij als
vrijwilliger dienst nam bij de Landmacht (Korps Genietroepen, 4e Compagnie, letter D). Volgens zijn nog aanwezige
zakboekje werd hij den 23e november 1893 vrijwillig geëngageerd als geniesoldaat 2e klasse voor 6 jaren met
f. 60,00 premie.

Op 31 augustus 1895 werd hij bevorderd tot geniesoldaat 1e klasse. Zijn beroep was volgens het zakboekje timmerman en zijn godsdienst: Gereformeerd (volgens het bevolkingsregister was Leendert echter -evenals zijn ouders- Nederlands Hervormd). Zijn ouders woonden in 1893 aan de Spoorstraat te Zwolle.

De foto hier toont Leendert als vrijwillig soldaat.

Volgens de gegevens van het bevolkingsregister vestigde Leendert zich na zijn diensttijd op 20 november 1899 weer in Zwolle.

Tijdens de huwelijksplechtigheid op 11 juli 1907 te Zwolle waren volgens de huwelijksakte o.a. de volgende familieleden getuige: Jan van Straten, oud 66 jaar, metselaar, oom van de bruidegom; Albert Meulink, oud 64 jaar, metselaar, aangehuwde oom van de bruidegom en Jacob van den Esker, oud 47 jaar, stiefvader van de bruid.

Ruim een week na de huwelijksvoltrekking -op 19 juli 1907- vertrokken Leendert en Elsje met de "s.s. Potsdam" van de Holland Amerika Lijn naar Hoboken, New Jersey (Noord-Amerika). Op 30 juli 1907 kwamen ze in New York aan. Of dit hun huwelijksreis was is niet bekend.

                             De "Potsdam" met haar verlengde schoorsteen                                      Het interieur


Een aantal familieleden was hen inmiddels al voorgegaan:

Broer Gerrit van Straten als eerste: op 28 september 1906 (naar Leadville, Colorado). (Het vermoeden bestaat dat hij nooit in Leadville is aangekomen maar dat hij is blijven steken in Hoboken, (N.J.). Gerrits vrouw, Gretchen Meijer, met
haar zoon Albert: op 3 november 1906 (naar Hoboken N.J.) Broer Pieter van Straten, die samen met zijn schoonzuster
en neef op 3 november 1906 vertrok. Pieter was ongeveer 8 maanden later, op 6 juli 1907, al weer terug in Zwolle,
precies op tijd om het huwelijksfeest van zijn broer Leendert mee te vieren.

Hoe vaak Leendert en Elsje voor vakantie terug kwamen naar Holland is niet helemaal duidelijk; zeker is wel dat ze er heel wat af reisden.

Volgens de passagierslijst reisden Leendert en Elsje op 18 februari 1911 met de "Noordam" van de Holland Amerika Lijn van Rotterdam naar New York via Boulogne-sur-Mer. Ter herinnering aan dat bezoek in Holland, dat duurde van 17 december 1910 tot 18 februari 1911, schonken ze Leenderts zuster Gerritdina een foto (zie hierna) die ze lieten maken bij Atelier Eelsingh, Nieuwe Markt 9 te Zwolle.

Leendert en Elsje van Straten

Dat men via Boulogne-sur-Mer reisde was niet zo vreemd. De Holland Amerika Lijn onderhield indertijd namelijk een passagiersdienst tussen New York en Rotterdam die via Frankrijk liep.

Iedere dinsdag vertrok er een schip van Hoboken N.J. De vloot bestond in die dagen uit: "de Statendam", 10.500 ton; "de Potsdam", 12.600 ton; "de Rijndam", 12.500 ton; "de Noordam", 12.500 ton; "de Nieuw Amsterdam", 17.250 ton en "de Rotterdam", 24.170 ton. De laatste was iets speciaals in die tijd omdat het een dubbel schroefstoomschip was.

Op 2 juni 1914 vertrokken Leendert en Elsje vanuit New York opnieuw voor een vakantie naar Holland. Dit keer reisden ze met het "s.s. Russia". Van Gerrit en Gretchen en hun drie zoons Albert, Remmer en Leonardus kregen ze op die reis een schilderij als geschenk mee voor moeder en grootmoeder Geertien van Straten-Schuurman.

Welhaast zeker is dat hun laatste reis van Amerika naar Holland in maart 1919 werd gemaakt. Op 20 maart 1919 werden ze opnieuw in het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle opgenomen en wel op het adres Steenstraat 8a. Het beroep van Leendert was toen timmerman.

Deze keer kwamen Leendert en Elsje echter niet alleen terug. Ze hadden hun neef Leonardus (Leo) van Straten meegenomen (zoon van Gerrit van Straten en Gretje Meijer). Op 3 april 1920 verhuisden ze naar de gemeente Den Ham (O). Ze vestigden zich eerst op het adres Vroomshoop, no. 374 en later op no. 462.

Leenderts moeder (Geertien Schuurman), die sinds 7 september 1896 weduwe was, woonde vanaf 18 februari 1916 bij haar dochter Geertruida (die gehuwd was met Albertus Jansen) in Avereest. Vermoedelijk adres Dedemsvaart A 29. Na het overlijden van Geertruida op 1 november 1922 vertrok Geertien Schuurmnan op 13 november 1922 weer naar Zwolle, waar ze zich vestigde op het adres Holterbroekerstraat 32 I en later 34.

Leendert en Elsje met hun neefje Leo

Leendert en Elsje trokken samen met hun neef Leonardus (Leo), op 20 november 1922, bij haar in. Op 2 april 1925 verhuisden ze alle vier naar Almelo. Daar woonden ze op het adres Beekstraat 13 (dat is op "de Riet").

Na ruim 3 jaar in Almelo te hebben gewoond verhuisden ze naar Vroomshoop. Op 2 mei 1928 werden ze volgens het bevolkingsregister van de gemeente Almelo uitgeschreven naar het adres E 445 B te Vroomshoop. Later gewijzigd, eerst in 539 en daarna via Nieuwstraat 18 in Nieuwstraat 24.

Omdat Leo de laatste klas van de Mulo aan de Bornerbroeksestraat in Almelo nog bezocht moest hij dagelijks van Vroomshoop op en neer naar Almelo. Vermoedelijk viel dat nogal tegen. Reden voor Leo om per 18 januari 1929 zijn intrek te nemen bij zijn oude buurvrouw, mw. wed. van den Nieuwboer, die op het adres Beekstraat 15 te Almelo woonde.

Enkele dagen later, op 22 januari 1929, overleed Leo's oma, Geertien van Straten-Schuurman, op de leeftijd van 82 jaar. Ze werd niet begraven bij haar man Albert, op de begraafplaats in Zwolle aan de Meppelerstraatweg, maar in Vroomshoop (begraafplaats "Rustoord"). Reden hiervoor is niet bekend.

Op 16 juli 1929 behaalde Leo zijn Mulo diploma A. waarna hij volgens de bevolkingsregisters van de gemeenten Almelo en Den Ham (O), op 18 juli 1929, weer bij zij oom en tante introk op het adres E 445B, Vroomshoop.

Leendert van Straten, die aannemer was, ging ruim 1 jaar na zijn vestiging in Vroomshoop, een samenwerkingsverband aan met aannemer Frederikus Dubbink, ook uit Vroomshoop. Volgens de gegevens van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle hebben Frederikus Dubbink, geboren op 9 januari 1890 te Vroomshoop, gem. den Ham (O) wonende te Vroomshoop E 483 (later E 588), en Leonardus van Straten , geboren op 23 oktober 1874 te Zwolle en wonende te Vroomshoop E 483f (later E 539), op 7 februari 1929 een Aannemers-, timmer- en metselbedrijf opgericht onder de handelsnaam "Burgerlijke Maatschap Dubbink en van Straten".

Met ingang van 1 januari 1936 is de zaak omgezet van een burgerlijke maatschap in een vennootschap onder firma onder de handelsnaam "fa. Dubbink en van Straten". De vennootschap onder firma is met ingang van 4 maart 1938 ontbonden. Het bedrijf werd door ieder der vennoten F.Dubbink en L. van Straten gedeeltelijk voortgezet, ieder voor eigen rekening en onder eigen naam. Ze komen vanaf die datum niet meer in het handelsregister voor omdat ze niet meer inschrijvingsplichtig waren, daar zij vanaf 4 maart 1938 geen zaak meer hadden in de zin der Handelsregisterwet 1918, art. 2. lid 3, Staatsblad 493 (zie ook dossiers no. 4550 en 5878 - afschriften uit het Handelsregister - van de Kamer van Koophandel, regio Zwolle).

Leendert, Elsje en Leo verhuisden op 14 februari 1939 naar een nieuwe woning aan het kanaal. (De woning is gebouwd door de fa. G.J. Marsman uit Vroomshoop in opdracht van Tiemen Postma (Leo's schoonvader) -vervener en caféhouder- te Vroomshoop. Gedurende de bouw had de aannemer veel last van de hoge grondwaterstand. Beweerd wordt dat de aannemer er bijna failliet aan is gegaan.)

Hun nieuwe adres werd: E 119, Vroomshoop. Later werd dit adres veranderd in Hoofdstraat 17. Het betrof hier een twee-onder-één kap woning waarvan de andere helft in gebruik was bij Leenderts oudste zuster, Gerritdina van Straten. M.i.v. 11 augustus 1939, de huwelijksdatum van Leo van Straten en Jantje Postma, ging ook laatstgenoemde op dit adres wonen.

Leendert van Straten was een zeer precies man. Hij kon prachtig tekenen. Vooral zijn houtskool-tekeningen waren van grote klasse. Eén van deze tekeningen, voorstellende koningin-moeder Emma, hangt in het museum in Zwolle.

Leendert van Straten is op 1 maart 1951 in Vroomshoop, gem. Den Ham (O) overleden op de leeftijd van 76 jaar. Hij is op 6 maart 1951 begraven op begraafplaats "Rustoord" aan de Hammerweg te Vroomshoop (grafnummer: zandgraf letter C no. 18).

Elsje van Straten-Winters, die voortreffelijk kon koken, is volgens het bevolkingsregister van de gemeente Den Ham (O) op 30 oktober 1951 naar Zwolle vertrokken waar ze als huishoudster is gaan werken bij de heer H.D. Bruininga, wonende aan de van Speykstraat 81 (later gewijzigd in Hanekamp 81). De heer Bruininga had een zadelmakerij en een lederwarenzaak aan de Diezerstraat te Zwolle. Elsje bleef, na het overlijden van de heer Bruininga, alleen achter. Toen ze zich niet meer alleen kon redden werd ze op 26-01-1960 opgenomen in het Hervormd bejaardentehuis, gelegen aan de Van Karnebeekstraat te Zwolle.

Daar is ze op 30-05-1962 ook overleden. Ze is begraven bij haar man Leendert op de begraafplaats "Rustoord" in Vroomshoop. (grafnummer: zandgraf letter C no. 18).

 

 

 

 

1.1.1.3.5.3 Geertruida van Straten is geboren op 09-04-1877 in Zwolle, dochter van Albert van Straten (zie 1.1.1.3.5) en Geertien Schuurman. Geertruida is overleden op 01-11-1922 in Avereest, 45 jaar oud. Zij is begraven op 04-11-1922 in Dedemsvaart (gem. Avereest). Geertruida bleef kinderloos.

Geertruida trouwde, 35 jaar oud, op 03-05-1912 in Avereest met Albertus Jansen, 45 jaar oud. Albertus is geboren op 22-12-1866 in Ambt Hardenberg, zoon van Wolter Jansen en Geertje Knol. Albertus is overleden op 23-08-1949 in Hardenberg, 82 jaar oud. Albertus trouwde later op 27-04-1924 in Ambt Hardenberg met Geertruida Alberdeina Takens (1878-1957).

Geertruida van Straten en Albertus Jansen.

Geertruida van Straten, geboren op 9 april 1877, in Zwolle als dochter van Albert van Straten en Geertien Schuurman.

Geertruida trouwde, 35 jaar oud, op 3 mei 1912 in Avereest met:

Albertus Jansen, geboren op 22 december 1866, in Ambt Hardenberg als zoon van Wolter Jansen, (geboren in 1825 in Rouveen, gemeente Staphorst) en Geertje Knol, (geboren in 1826 in Rouveen, gemeente Staphorst).

Geertruida van Straten is vermoedelijk vernoemd naar haar grootmoeder (van moeders kant) Geertruid Hamberg, geboren 30 juli 1823 te Stad Hardenberg, echtgenote van Leonardus Schuurman.

Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle verliet Geertruida de gemeente voor het eerst op 9 juli 1896. Ze was toen 19 jaar en ze verhuisde naar Arnhem.
Na bijna twee jaar kwam ze op 16 juni 1898 weer terug naar Zwolle. Daar bleef ze wonen tot 29 december 1909 toen ze volgens de afdeling bevolking naar Avereest vertrok.

 Geertruida (in het midden) samen met haar moeder Geertien van Straten-Schuurman en haar zuster Gerritdina van Straten.

Op 7 november 1911 kwam Geertruida weer terug naar Zwolle. Volgens de gemeentelijke gegevens zou ze op 12 juni 1912 opnieuw vertrokken zijn naar Avereest. Gelet op het feit dat ze op 3 mei 1912 getrouwd is in Avereest zou dit betekenen dat ze: a. na haar trouwdag, nog ruim een maand in Zwolle gewoond heeft of; b. ze is direct na haar trouwen in Avereest gebleven en heeft zich te laat laten overschrijven naar Avereest. Dat laatste lijkt het meest aannemelijk.

Volgens het huwelijksregister van de gemeente Avereest ( akte d.d. 3 mei 1912 no. 14) was tijdens de huwelijksplechtigheid geen der ouders van het bruidspaar aanwezig. Alleen Geertien van Straten-Schuurman, de moeder van Geertruida, was van de ouders nog in leven, maar ook zij was niet tegenwoordig. De reden is niet bekend.

Getuigen bij het huwelijk waren namens Geertruida, haar ooms Hendrik Jan Schuurman, oud 59 jaar, van beroep smid wonende te Avereest en Jan Francois Adolf Schuurman, oud 50 jaar, ook smid van beroep en wonende te Ambt Hardenberg.

Jan de Lange, oud 34 jaar, landbouwer, wonende te Nieuwleusen en Wolter Jansen, oud 23 jaar, landbouwer te Ambt Hardenberg waren de getuigen van Albertus. (Beiden waren een neef van hem).

Van Albertus Jansen weten we verder niet veel. Volgens de trouwakte was hij al 45 jaar toen hij trouwde. Zijn roepnaam was Bart. Zijn beroep winkelier.

Albertus en Geertruida woonden in de gemeente Avereest op het adres Dedemsvaart A 29.

Op 18 februari 1916 verhuisde Geertruida's moeder Geertien van Straten-Schuurman naar de gemeente Avereest en trok bij haar dochter en schoonzoon in.

Geertruida van Straten is niet oud geworden. Ze is op 1 november 1922, voormiddags om 5.00 uur, op de leeftijd van 45 jaar, in de gemeente Avereest overleden. Haar huwelijk met Albertus Jansen is kinderloos gebleven.

Ze is op 4 november 1922, op de begraafplaats "Achterveld", te Dedemsvaart begraven.
(algemeen graf no. 211).


Haar moeder, Geertien van Straten-Schuurman, vertrok kort daarop, op 13 november 1922 weer naar Zwolle, waar ze zich vestigde op het adres Holterbroekerstraat 32 I en later 34.

Op de foto hierboven zien we van links naar rechts: Geertruida van Straten; (haar echtgenoot) Albertus Jansen; (haar schoonzuster) Elsje van Straten-Winters; (haar moeder) Geertien van Straten-Schuurman en (haar zuster) Gerritdina van Straten.

Volgens de gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente Avereest is Albertus Jansen op 29 april 1924 uitgeschreven naar de gemeente Ambt-Hardenberg.

Daar trad hij op 17 april 1924 voor de tweede keer in het huwelijk, nu met Geertruida Alberdeina Takens, geboren op 27 augustus 1878, te Groningen als dochter van Cornelius Takens en Metje Helena Kamminga.

Geertruida Alberdeina Takens, was een weduwe. Haar eerste echtgenoot was Jan Meijer, geboren op 21 juli 1879 te Veendam. Zij traden in het huwelijk op 5 juli 1900 te Groningen. Op 1 februari 1922 is Jan Meijer te Ambt-Hardenberg overleden. Uit dit huwelijk zijn in totaal 8 kinderen geboren: 1. Okko, geboren 11 oktober 1900 te Groningen; 2. Metje Helena, geboren 31 januari 1902 te Groningen; 3. Cornelius, geboren 22 maart 1906 te Ambt-Hardenberg; 4. Gerrit, geboren 21 juli 1912 te Ambt-Hardenberg, (overleden 9 augustus 1913 te Ambt-Hardenberg); 5. Gerta Geertruida Jannette, geboren 10 december 1913 te Ambt-Hardenberg; 6. Berend, geboren 14 mei 1917 te Ambt-Hardenberg; en de tweeling: 7. Doeko Jan, geboren 23 september 1918 te Ambt-Hardenberg en 8. Jantiena Harmina, geboren 23 september 1918 te Ambt-Hardenberg en overleden 2 maart 1919 te Ambt-Hardenberg.

Bij het huwelijk van Albertus Jansen met Geertruida Alberdeina Takens werden de nog in huis zijnde kinderen van Jan Meijer en Geertruida Alberdeina Takens: Berend en Doeko Jan, door Albertus als zijn stiefzoons aangenomen.

Op 2 juni 1937 verhuisde de familie Jansen van Stad Hardenberg naar Ambt Hardenberg. Het adres werd P 52. Op 1 mei 1941 werd het adres door het vervallen van het begrip Stad-, en Ambt-Hardenberg: Lutten P 52, gemeente Hardenberg.

Albertus Jansen is op 23 augustus 1949, om 21.30 uur, te Hardenberg overleden op de leeftijd van 82 jaar. (zie overlijdens akte no. 131 d.d. 25-08-1949). Hij is begraven op 27 augustus 1949 op het kerkhof in Lutten (blok 1, grafno. 65).

Door een gemeentelijke vernummering werd het woonadres van Geertruida Alberdeina in april 1950 veranderd in Lutten P 54.

Geertruida Alberdeina Takens is op 10 december 1957, op de leeftijd van 79 jaar, te Zwolle overleden. Ze is begraven op de Algemene begraafplaats in Lutten. (Achter de Ned. Herv. Kerk)

 

1.1.1.3.5.4 Gerrit van Straten is geboren op 14-04-1880 in Zwolle, zoon van Albert van Straten (zie 1.1.1.3.5) en Geertien Schuurman. Gerrit is overleden op 02-10-1914 in Hoboken (New Jersey), 34 jaar oud. Hij is begraven in North Bergen N.J. (begraafplaats "Flower Hill").

 

Gerrit van Straten

Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 23-04-1903 in Zwolle met Gretje Meijer, 23 jaar oud. Gretje is geboren op 30-11-1879 in Zwolle, dochter van Remmer Jans Meijer en Jannigje van der Riet. Gretje is overleden op 08-04-1930 in Baltimore (Maryland), 50 jaar oud. Zij is begraven in Baltimore (Maryland). Gretje trouwde later op 30-03-1921 in Elkton (Maryland) met Neil Irving King (geb. 1889).

Kinderen van Gerrit en Gretje:
1 Geertruida van Straten [1.1.1.3.5.4.1], geboren op 29-03-1904 in Zwolle. Geertruida is overleden op 30-03-1904 in Zwolle, 1 dag oud.
2 Albert van Straten, geboren op 24-05-1905 in Zwolle. Volgt 1.1.1.3.5.4.2.
3 Remmer Jan van Straten [1.1.1.3.5.4.3], geboren op 20-07-1906 in Zwolle. Remmer is overleden op 09-10-1906 in Zwolle, 2 maanden oud.
4 Remmer Edward van Straten, geboren op 12-08-1907 in Hoboken (New Jersey). Volgt 1.1.1.3.5.4.4.
5 Geertruida van Straten [1.1.1.3.5.4.5], geboren op 21-03-1909 in Hoboken (New Jersey). Geertruida is overleden op 07-01-1910 in Hoboken (New Jersey), 9 maanden oud.
6 Leonardus van Straten, geboren op 06-05-1913 in Hoboken (New Jersey). Volgt 1.1.1.3.5.4.6.

 

Gerrit van Straten en Gretje (Gretchen) Meijer

 

Gerrit van Straten en  Gretje Meijer

 

Gretje Meijer en Gerrit van Straten

Gretchen Meijer

Deze foto werd gestuurd naar haar broer Ibeling Meijer, voorzien van onderstaande tekst.


Gerrit van Straten , geboren 14 april 1880 in Zwolle, als zoon van Albert van Straten en Geertien Schuurman.

Gerrit trouwde op 23 april 1903 in Zwolle met:

Gretje Meijer, geboren op 30 november 1879 in Zwolle als dochter van Remmer Jans Meijer en Jannigje van der Riet.
(Remmer Jans Meijer was een instrumentenmaker en van oorsprong afkomstig uit Steenfelder, Duitsland). In het poeziealbum van Gretje vinden we ook een versje in het Duits ter herinnering aan "deiner Couszine Johanna".

Gerrit van Straten koos, in afwijking van de meeste van zijn familieleden, niet voor een beroep in de bouw. Gerrit wilde namelijk kruidenier worden.
Dat was ook de reden dat hij op 3 juli 1897 - op zeventienjarige leeftijd - zijn ouderlijk huis verliet en naar Winterswijk vertrok, om daar aan de slag te gaan als kruideniersbediende.

Volgens het Dienstbodenregister van de gemeente Gramsbergen vestigde Gerrit zich op 27 juni 1898, komende uit Winterswijk, als kruideniersbediende in de gemeente Gramsbergen op het adres Wijk I no. 13. (De oude Wijk I is thans De Krim).

Op 10 maart 1899 keerde Gerrit weer terug naar Zwolle en vestigde zich op het adres Oude Vischmarkt G 28.

Het huwelijk tussen Gerrit en Gretje werd op 23 april 1903 in Zwolle voltrokken. Volgens de trouwakte was Gerrits broer Leonardus (Leendert) van Straten één van de getuigen. Verder worden de volgende familieleden nog als getuige genoemd: Berend Kiekebelt, oud 34 jaar, bankwerker, neef en Gerrit Willem Goris, oud 27 jaar, bankwerker, neef.

Per 24 april 1903 stond Gerrit in het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle, op het adres Nieuwe Markt no. 12 ingeschreven als winkelier.

Op de foto hieronder de winkel van Gerrit. In de deuropening Gretje en op het paard zoon Albert.

Het gezin van Gerrit en Gretje werd op 29 maart 1904 uitgebreid met de geboorte van een dochter die de voornaam Geertruida kreeg. Helaas overleed Geertruida reeds op 30 maart 1904, 1 dag oud.

Op 24 februari 1905 werd zoon Albert geboren. Zoon Remmer Jan zag het levenslicht op 20 juli 1906.

De reden van zijn vertrek is niet bekend, maar op 28 september 1906 vertrok Gerrit, 26 jaar oud, in zijn eentje naar Noord-Amerika. Uit de gegevens van het bevolkingsregister blijkt dat het de bedoeling was dat hij naar Leadville, Colorado zou gaan. (In die tijd gingen er veel emigranten als goudzoeker naar Colorado ! ). Gerrit reisde met de "Noordam" van de Holland Amerika Lijn en kwam op 8 oktober 1906 in New York aan.

Hier een gedeelte van de passagierslijst van de "Noordam"

 

Vlak voor zijn vertrek werd in Zwolle nog de volgende foto gemaakt waar hij samen met Gretje, Albert en Remmer Jan op staat.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Gretje haar man Gerrit, samen met de twee kinderen Albert en Remmer Jan, na zou reizen en wel met de boot van 27 oktober 1906.

Op 23 oktober 1906 schrijft de vader van Gretje, Remmer Jans Meijer, een briefkaart aan zijn schoonzoon Gerrit. Daarin laat hij hem weten dat hij wel eerder had willen schrijven maar dat het niet mogelijk was omdat ze geen adres van hem hadden. Middels die briefkaart deelt hij mede wat de oorzaak van de vertraagde afreis van zijn dochter en kleinzoon is.

Als eerste reden noemt hij de verkoop van de huisraad en de winkel.

Hij schrijft daar over: "Ten eerste heeft de verkoop van alles veel zorg en tijd vereischt. Het orgel en de naaimachine zijn nog niet verkocht, dit zijn juist lastige stukken om tenminste eenigzins geschikt aan de man te brengen". Over de verkoop van de winkel aan de Nieuwe Markt: "De winkel was noch al spoedig, en ik geloof ook noch al goed verkocht. 
U geliefde vrouw was tot onze vreugde reeds 12 october bij ons in huis".

Verder schrijft hij: "De tweede reden van het vertragen der reis van onze geliefde dochter is noch minder aangenaam, want dat betreft U kleinste lieveling de kleine Remmer. Die was reeds de 6e october ziek, dit was zaterdag. Wij hebben toen Dr. Klinkert ontboden, nu die was niet zonder zorg over het kind. Zaterdagavond kwam Joh uit Appingedam. Dit was troostrijk voor Griet, want die bleef tot dinsdagmorgen. Joh en ik zijn toen zondags noch naar Dr. Steenmeijer
geweest doch die kwam niet, omdat wij dr. Klinkert er bij hadden. Wij leefden tussen hoop en vrees want wat zou het worden ? U waard op de grote wateren wij moesten lijdzaam in het noodlot berusten".
(Remmer Jan is overleden op 9 oktober 1906; dat was de dag dat Gerrit in New York aankwam !!!) 

Het eerste adres waar Gerrit gewoond heeft in Amerika was vermoedelijk 224 East 21e Street, Paterson, N.J. Dat was ook het adres waar Remmer Jans Meijer zijn briefkaart naar toe stuurde. Tussen de datum van verzending en die van ontvangst van de briefkaart was Gerrit inmiddels echter weer verhuisd. American Post veranderde het adres nl.; "moved to 216 Hudson street, Hoboken N.J." werd er door hen opgeschreven.

Op 20 november 1906 kwamen Gretje, Albert en Pieter (de laatste was de jongste broer van Gerrit) met de "s.s. Nieuw Amsterdam" van de H.A.L. in New York aan. Volgens gegevens uit de administratie van Ellis Island waren ze samen in het bezit van $ 80,00 !!! Verder staat er vermeld: "going to husband Gerrit van Straten, Azn., Hudsonstreet 216, Hoboken N.J.".

De namen van Gerrit, Gretje en Albert zijn jaren later opgenomen in "The American Immigrant Wall Of Honor" zoals die is opgericht door The Statue Of Liberty - Ellis Island Foundation Inc. op Ellis Island. Op de muur staat vermeld dat zij vanuit Holland naar de U.S.A. kwamen. Het moet gezien worden als een soort eerbetoon aan alle emigranten: "Joining those courageous men and women who came to this country in search of personal freedom, economic opportunity and a future of hope for their families".

Een grote wens van Gerrit werd werkelijkheid. Een eigen kruidenierszaak Hij vestigde zijn eigen winkel op het adres 302 Hudsonstreet, Hoboken.

 

"Holland Importing Co." stond er met grote letters boven de winkel en verder "Imported Domestic Groceries". 

Gerrits broer Pieter werkte met hem samen (als winkelbediende). Op de foto hierboven zien we beide broers in de deuropening van de winkel in Hoboken. (rechts Gerrit - links Pieter).

advertentie in "Neerlandia", het blad van de "Hollandsche Vereeniging", 
opgericht te Hoboken N.J. op 29-10-1909 


Gezinsuitbreiding !!! Op 12 augustus 1907 werd zoon Remmer Edward geboren. Geertruida volgde op 21 maart 1909. De oorzaak van het overlijden van Geertruida op 7 januari 1910 is niet bekend.
Ze werd begraven op de begraafplaats "Flower Hill" in North Bergen N.J. 

Toen op 29 oktober 1909 in Hoboken de Hollandsche vereniging "Neerlandia" werd opgericht werden Gerrit en ook zijn broer Leendert daarvan lid. 
Ter gelegenheid van de inwijding van het vaandel op 29 maart 1910 werd er door de vereniging een programmaboekje uitgegeven. In dit boekje werd door Gerrit een advertentie geplaatst waarin aandacht gevraagd werd voor "The Holland Importing Co." en de aangeboden "High Grade Imported and Domestic Groceries", gevestigd "on the corner Hudson and Third Street, Hoboken N.J.". 

Toen Leonardus (Leendert) van Straten (de oudste broer van Gerrit) met zijn vrouw Elsje op 1 maart 1911 in New York terugkwamen van een vakantie in Nederland (zij reisden met de "Noordam"van de H.A.L.) werd er op Ellis Island genoteerd: "going to brother G. van Straten, 921 Garden Street, Hoboken N.J.". Niet bekend is of Gerrit de winkel op dat moment van de hand had gedaan. 

In 1912 zijn Gerrit en Gretje samen met de kinderen Albert en Remmer Edward teruggeweest in Holland voor vakantie. De terugreis werd half november 1912 gemaakt met de "Potsdam" van de H.A.L. en op 27 november 1912 kwamen ze weer in New York aan. The American Family Immigration History Center op Ellis Island vermeldt: ”going to brother L. van Straten, Columbia Club, Hoboken N.J.". 

Op 6 mei 1913 werd er opnieuw een zoon geboren in het gezin van Gerrit en Gretje van Straten die de naam Leonardus kreeg. Vermoedelijk werd hij vernoemd naar Gerrits broer Leonardus (Leendert). Het huwelijk van Leendert en Elsje bleef nl. kinderloos.

Vermoedelijk één van de laatste foto's waar het gezin van Gerrit en Gretje van Straten, samen met hun drie zoons Albert, Remmer Edward en Leonardus, op staat zien we hieronder. Voor de duidelijkheid: het kind in het jurkje is geen meisje maar zoon Leonardus !

Gerrit van Straten is bijna anderhalf jaar na de geboorte van Leonardus overleden: om precies te zijn op 3 oktober 1914. Het stoffelijk overschot van Gerrit werd op 6 oktober 1914 bijgezet in het graf van zijn reeds eerder overleden dochter Geertruida op de begraafplaats "Flower Hill" te North Bergen N.J.

"The Death Certificate" vermeldt het volgende:

Place of death: Borough Manhattan Roosevelt Hospital,
Name: Gerrit van Straten
Sex: Male Color: white married
Date of birth: April 14, 1880, (34 years old)
Occupation: janitor
Birth place: Holland (8 years in U.S.A.) (8 years in N.Y.C.)
Name of father: Albert
Birthplace of father: Holland
Mother's maiden name: Gertrude Schuman
Birthplace of mother: Holland
Residence: 3131 Broadway
Date of death: October 3, 1914
Doctor attended him on September 22, 1914 to October 3, 1914 (10.20 p.m. died)
Cause of death: Typhoid Fever
Duration: 21 days
Contributory Intestinal Hoemoreliage: duration: 7 days
Dr. Charliesh Knapp, (Roosevelt Hospital)
Place of Burial: Howe Hill
Date of Burial: October 6, 1914 


Deze verklaring van overlijden is door de familie in Amerika overgeschreven van het originele exemplaar en op 1 juli 1939 toegezonden naar Leonardus van Straten in Nederland.
Waarschijnlijk zijn er bij het overschrijven wat fouten ingeslopen. Place of Burial bijvoorbeeld is niet "Howe Hill" maar "Flower Hill" en "Gertrude Schuman" moet zijn "Geertien Schuurman".

 

Begraafplaats "Flower Hill", 5433 Kennedy Blvd. North Bergen, Hudson County N.J.


De reden van het toezenden van de verklaring van overlijden is vermoedelijk het feit dat Leonardus Gzn. deze nodig had voor de Burgerlijke Stand als over te leggen stuk bij zijn huwelijksvoltrekking die plaats vond op 11 augustus 1939.

Gretje (inmiddels Gretchen genoemd) bleef dus met 3 kleine kinderen achter in een vreemd land.
Ze moest gaan werken om aan de kost te komen. De kinderen kwamen gedurende de werkdagen in een soort weeshuis terecht. ( Een soort instelling die wij tegenwoordig een kinderdagverblijf noemen ?) Tijdens de weekends waren ze bij hun moeder. 

Wat er gebeurde in de daarop volgende jaren is niet helemaal duidelijk; een feit is dat Leonardus in 1919 samen met zijn Oom Leendert en tante Elsje naar Nederland vertrok waar ze op 20 maart 1919 in het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle werden opgenomen. 

Gretchen van Straten-Meijer huwde op 30 maart 1921 (op 40 jarige leeftijd) te Elkton, 
Maryland, met Neal L. King die 30 jaar oud was. Beiden woonden op het moment van trouwen in New York.

De laatste 6 jaren van haar leven woonde Gretchen samen met Neil L. King in Baltimore. 
Gretchen is op 8 april 1930 ook overleden in Baltimore, Maryland. Ze woonde toen op het adres 2119 Kirk Avenue. Volgens de overlijdensverklaring was de doodsoorzaak: Chronic Nephritis
(gedurende 2 jaar). Op 10 april 1930 is ze begraven op de Woodlawn Cemetery te Baltimore.

 

Remmer Jans Meijer. (Schoonvader van Gerrit van Straten.)

Remmer Jans Meijer werd geboren op 16 augustus 1848 te Steenfelderfeld , Duitsland,
als zoon van Ibeling Meijer en Johanna Remmers Hesse.

Remmer Jans kwam naar Nederland, waar hij op 24 mei 1874 te Groningen trouwde met Jannigje van der Riet, geboren op 10 november 1849 te Doornspijk, dochter van Albert van der Riet en Neeltje Spijkerboer.
(Remmer Jans Meijer en Jannigje van der Riet kregen samen 8 kinderen.)

Het echtpaar heeft blijkbaar eerst in Veendam gewoond want daar werd hun eerste kind,
een dochter, Johanna Meijer, geboren op 4 oktober 1874
.  

Op de foto hierboven zien we Johanna Meijer met haar neef Leonardus van Straten (zoon van haar zuster Gretje Meijer en zwager Gerrit van Straten).

Hieronder zien we een foto van Johanna Meijer op latere leeftijd samen met een kleindochter.


(Johanna trouwde op 5 mei 1898, ze was toen 23 jaar oud, in Zwolle met Hendrik Vos, 29 jaar
oud, geboren in Groningen in 1868 als zoon van Klaas Langeveld Vos en Geertruida Noordberger.)

Het was ook deze Johanna (door Remmer Jans, Joh genoemd) die in 1906 bij haar zuster Gretje (door Remmer Jans, Griet genoemd) logeerde tijdens de ziekte en het overlijden van Gretjes zoon Remmer Jans van Straten.)

Zie hierna ook de rest van de tekst van de kopie van de briefkaart die Remmer Jans Meijer in 1906 aan zijn schoonzoon Gerrit van Straten in Noord-Amerika stuurde.

 

Hier volgt de letterlijke tekst van bovenstaande briefkaart:

 

Zwolle 23 oct 1906 Woensdagmiddag 2 uur.

Zeer geliefde Zoon Gerrit! Daar ik U adres niet wist, maar nu wel, daar wij heden met de middagpost u lieven brief ontvingen waar ik u hartelijk dank voor zeg. Haast ik mij thans in allereil een briefkaart te schrijven want het is niet gelijk Gij zeker dacht dat namentlijk onze lieve Dochter Uwe innig geliefde Vrouw en kinder met de boot van 27 dezes vertrekken maar wel zo de Heer het wil zeker met de boot van 3 Nov. gaan, ook Piet komt daar mee, de plaatsen voor hun zijn reeds besproken.door den Heer van Enter. Gretje gaat, of is nu reeds een kaart er voor halen. Ik kan mij zoo voorstellen dat dit weer een niewe teleurstelling is voor U doch de omstandigheden zijn zoo, dat U er in berusten moet. Ten eerste heeft de verkoop van alles veel zorg en tijd vereischt, het Orgel en Naaimaschiene zijn noch niet verkocht dit zijn juist lastige stukken, om ten minste eenigzins geschikt aan den man te brengen. De Winkel was noch al spoedig, en ik geloof ook noch al goed verkocht. U geliefde Vrouw was tot onze vreugde reeds 12 oct bij ons in huis, en wij maken het Haar zoo dragelijk mochelijk. Gij geliefde Zoon voelt U eenzaam en verlaten maar geloof mij jij niet minder maar Zij troost zich dat de tijd spoedig aanbreekt dat Zij U weer omhelsen mag en dan bij U mag blijven voor altijd, wel te verstaan die tijd die God behaagd U te schenken, laat ook dit U tot troost zijn. De tweede reden van het vertragen der reis van onze geliefde dochter is noch minder aangenaam,want dat betreft U kleinste lieveling de kleine Remmer die was reeds den 6 oct ziek, dit was Zaterdag, wij hebben toen Dr Klinkert ontboden, nu die was niet zonder zorg over het Kind, Zaterdagsavond kwam Joh uit Appingedam dit was troostrijk voor Griet want die bleef tot Dinsdagmorgen. Joh en ik zijn toen Zondags noch naar Dr Steenmeyer geweest doch die kwam niet, omdat wij Dr Klinkert er bij hadden, wij leefden tuschen hoop en vrees want wat zou het worden? U waard op de groote wateren wij moesten lijdzaam in het noodlot berusten. Ook hadden wij geen adres van U, toen wij den eersten brief 16 oct van U ontvingen ook noch niet. Welnu wij moesten in het onvermijdelijke berusten en behouden het weten voor ons. Maar nu ik U brief ontving en het adres ook paste het mij om U een en ander op een briefkaart te melden. Den brief door U geliefde Vrouw volgt, ook ik hoop een brief bij in te sluiten ook daarin shrijven wij U meer van U jongste spruit, verder gaat het ons Gode zij dank heel wel. De kleine Appie hebben we veel plezier van, waneer wij Hem vragen of hij met Mamma naar Pappa gaat dan zegt Hij ja ja. En geliefde Zoon wees recht hartelijk gegroet door al de Uwen. Blijf den Heer bevolen geliefde Zoon houd God voor oogen en in het hart. Dankend en het zwaarste leed trotszeren U liefhebbende en allen R Meijer


Het tweede kind van Remmer Jans en Jannigje , Albert Meijer, werd op 14 maart 1876 in Groningen geboren. Van Albert weten we dat hij op 22 oktober 1898 het ouderlijk huis heeft verlaten en naar Haarlem is vertrokken.

Tussen de geboorte van Johanna en Albert door zijn Remmer Jans en Jannigje - wanneer precies is niet bekend - met hun gezin van Veendam naar Groningen verhuisd.
Blijkens de gegevens van het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle heeft de familie zich daarna - op 21 mei 1876 - in Zwolle gevestigd op het adres Schellerweg 126a. Volgens dat zelfde register was hun godsdienst Evangelisch Luthers.
Remmer Jans gaf toen op dat zijn beroep instrumentenmaker was. Later is dat beroep in het bevolkingsregister gewijzigd in bankwerker.

Op 28 maart 1878 werd (no. 3) zoon Hermannus Meijer te Zwolle geboren. Hermannus werd nog geen jaar oud en overleed te Zwolle op 23 februari 1879.

Gretje Meijer ( no. 4) werd geboren op 30 november 1879 te Zwolle. Door haar huwelijk op 23 april 1903 met Gerrit van Straten komt zij in de stamboom van de Van Stratens terecht. (zie ook toelichting in bedoelde stamboom bij Gerrit van Straten en Gretje Meijer).
Gretje Meijer heeft voor haar huwelijk nog als dienstbode gewerkt en gewoond op het adres Emmawijk L 689 te Zwolle.

Een volgende dochter (no. 5) kwam ter wereld op 29 maart 1882 te Zwolle: Neeltje Alida Wilhelmina.
Neeltje Alida Wilhelmina is overleden op 26 februari 1888 in Zwolle, 5 jaar oud.

Zoon Ibeling Meijer (no. 6) werd te Zwolle geboren op 12 februari 1884. Op 18 mei 1906 verliet hij Zwolle en vertrok hij naar Amsterdam. (Ibeling trouwde op 24 december 1914, 30 jaar oud, in Heerlen met Johanna de Hondt, geboren te Vlissingen als dochter van Johannes Anthonie de Hondt en Cathalina Maria Suzanna Steinz.) Ibeling is overleden op 12-05-1942 in Heerlen.

De familie Meijer is in Zwolle diverse keren verhuisd. Wanneer die verhuizingen precies hebben plaats gevonden is echter niet bekend. Na hun eerste adres in Zwolle - Schellerweg 126a - hebben ze nog gewoond: Schellerweg 243, Bandjesstraat O 309, Groenestraat O 174 m,  Van Ittersumstraat O 188 n en Groenstraat O 389.

De volgende dochter van Remmer Jans en Jannigje was Jantje Meijer, (no. 7). Geboren op 1 maart 1886 in Zwolle.
(Jantje Meijer trouwde op 13 augustus 1919 , 33 jaar oud, te Appingedam met Jan Hendrik Willem Bender, 45 jaar oud, geboren in 1874 in Zutphen als zoon van Gerardus Wilhelmus Bender en Johanna Lodewijk.Toen Jan Hendrik Willem Bender met Jantje Meijer trouwde was hij weduwnaar van Geertrui Schröder.)

Een tweede Neeltje Alida Wilhelmina (no. 8) werd geboren te Zwolle op 25 augustus 1888. Zij overleed op 12 juni 1889 te Zwolle, nog geen jaar oud.
Ruim 2 maanden later - op 16 augustus 1889 - overleed ook Remmer Jans echtgenote, Jannigje van der Riet, te Zwolle, op de leeftijd van slechts 39 jaar oud. Remmer Jans bleef achter met 5 jonge kinderen waarvan de oudste nog geen 15 jaar oud was. Dat zal waarschijnlijk ook de reden geweest zijn dat Remmer Jans reeds zeer spoedig weer in het huwelijk ( 2 ) trad.

Op 2 januari 1890 trouwde hij, 41 jaar oud, met Aaltje Wittenaar, 33 jaar oud, geboren op 24 juli 1856 te Zwolle als dochter van Hendrik Johannes Wittenaar en Aaltje Vos van Avezate.
(Remmer Jans Meijer en Aaltje Wittenaar kregen samen 7 kinderen.)
 

Aaltje Wittenaar (links achter; bron Tijmen Pranger)

Ruim een jaar na hun huwelijk -  op 25 maart 1891 -  werd het eerste kind van Remmer Jans en Aaltje te Zwolle geboren: Hendrik Johannes.
Volgens het bevolkingsregister van Zwolle verliet Hendrik Johannes op 9 augustus 1912 het ouderlijk huis en vertrok naar Amersfoort.
(Hendrik Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 22 april 1914 in Meppel met Aaltje Jans, 21 jaar oud, geboren in 1893 in Meppel als dochter van Steven Jans en Margje Rijkeboer.)

Op 14 mei 1892 werd te Zwolle (no. 2) voor de derde keer een dochter geboren die de naam Neeltje Alida Wilhelmina kreeg. Deze Neeltje Alida Wilhelmina is in Zwolle overleden op 31 juli 1939, 47 jaar oud.

De volgende dochter (no. 3) die te Zwolle geboren werd - op 3 november 1893 - kreeg de naam: Dorothea Magdalena. Op 2 mei 1912 vertrok Dorothea Magdalena, ze was toen achttien jaar oud, naar Ermelo.
(Dorothea Magdalena trouwde, 24 jaar oud, op 15 november 1917 in Zwolle met Gerrit van Unen, 27 jaar oud, geboren in 1890 in Zwolle, beroep rangeerder, als zoon van Diderik van Unen, schoenmaker, en Geertje Saa.)

Het vierde kind van Remmer Jans en Aaltje was zoon Hermannus. Hij werd op 7 april 1895 in Zwolle geboren. Hermannus werd nog geen half jaar oud. Hij is op 2 oktober 1895 in Zwolle overleden.  

Nummer vijf was weer een dochter. Ze werd geboren te Zwolle op 23 maart 1896 en kreeg de voornamen Berendina Albertha. Ook dit kind is zeer jong te Zwolle overleden en wel op 7 april 1896, 2 weken oud.

Op 1 maart 1898 werd in Zwolle opnieuw (no. 6) een dochter geboren: Aaltje Meijer. Over Aaltje hebben we tot nu toe helaas geen nadere gegevens terug kunnen vinden.
 

Hermannus Meijer (no. 7) werd geboren op 24-12-1901 in Zwolle. Hij trouwde op 28-09-1926 in Zwolle, 24 jaar oud, met Johanna Gerridina Bakker, 21 jaar oud, dochter van Johannes Wilhelmus Christinus Bakker en Johanna Gerridina Riezebeek.

Remmer Jans Meijer schreef op 23 oktober 1906 een briefkaart naar zijn schoonzoon Gerrit van Straten die een maand daarvoor naar Noord-Amerika was vertrokken.

Hieruit blijkt dat hij op dat moment op het adres Groenestraat 23 te Zwolle woonde. Daarna is het gezin nog eens naar het adres Groenestraat 45 te Zwolle verhuisd. Niet bekend is of dat vóór of ná het overlijden van Remmer Jans is gebeurd.

Een kopie van de hiervoor bedoelde briefkaart - met het genoemde adres Groenestraat 23 te Zwolle - zien we hieronder.  

 

 


 

Remmer Jans Meijer is op 16 juli 1909 te Zwolle overleden op de leeftijd van 60 jaar.
Niet bekend is waar en wanneer (zijn 2e vrouw) Aaltje Wittenaar is overleden. Vermoedelijk in november 1931 te Zwolle.

1.1.1.3.5.4.2 Albert van Straten is geboren op 24-05-1905 in Zwolle, zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.5.4) en Gretje Meijer. Albert is overleden op 11-02-1970 in Baltimore (Maryland), 64 jaar oud. Hij is begraven in Churchville (Maryland) (op het "Presbyterian Cemetary").

Albert van Straten 

 

Albert trouwde, 25 jaar oud, op 18-06-1930 in Baltimore (Maryland) met Dorothy Belle Patterson, 21 jaar oud. Dorothy is geboren op 08-03-1909 in Baltimore (Maryland), dochter van Edward Stanley Patterson en Emma Elizabeth Pfeiffer. Dorothy is overleden op 25-03-1999 in West Goshen, 90 jaar oud. Zij is begraven op 29-03-1999 in Churchville (Maryland) (op het "Presbyterian Cemetary").

Dorothy Belle Patterson

 

Belle en Albert van Straten

Kinderen van Albert en Dorothy:
1 Gerrit Stanley van Straten, geboren op 06-07-1932 in Baltimore (Maryland). Volgt 1.1.1.3.5.4.2.1.
2 Elizabeth Gretchen van Straten, geboren op 29-05-1941 in Baltimore (Maryland). Volgt 1.1.1.3.5.4.2.2.
1.1.1.3.5.4.2.1 Gerrit Stanley van Straten is geboren op 06-07-1932 in Baltimore (Maryland), zoon van Albert van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.2) en Dorothy Belle Patterson. Gerrit is overleden op 24-04-2018 in Columbus (Ohio), 85 jaar oud.

Gerrit Stanley van Straten

 

Gerrit:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 01-08-1954 in Thorneville (Ohio) met Eva Joan Thomas, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (gescheiden). Eva is geboren op 16-04-1931 in Millersport (Ohio).
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 24-06-1978 in Columbus (Ohio) met Jane Ann (Penrod) Shields, 46 jaar oud. Jane is geboren op 18-11-1931 in Columbus (Ohio).
Kinderen van Gerrit en Eva:
1 Cynthia Ann van Straten, geboren op 05-08-1961 in Columbus (Ohio). Volgt 1.1.1.3.5.4.2.1.1.
2 Stevin Gerrit van Straten, geboren op 12-09-1966 in Columbus (Ohio). Volgt 1.1.1.3.5.4.2.1.2.
1.1.1.3.5.4.2.1.1 Cynthia Ann van Straten is geboren op 05-08-1961 in Columbus (Ohio), dochter van Gerrit Stanley van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.2.1) en Eva Joan Thomas.

Cynthia trouwde, 22 jaar oud, op 17-12-1983 in Columbus (Ohio) met Patrick Paul Phillips, 28 jaar oud. Patrick is geboren op 28-04-1955 in Traverse City (Michigan), zoon van Harry Paul Phillips en Florence Charlene Corkwell.

Kinderen van Cynthia en Patrick:
1 Preston Corkwell Phillips [1.1.1.3.5.4.2.1.1.1], geboren op 03-07-1991 in Columbus (Ohio).
2 Colin McClimans Phillips [1.1.1.3.5.4.2.1.1.2], geboren op 20-04-1993 in Columbus (Ohio).
3 Caroline Elizabeth Phillips [1.1.1.3.5.4.2.1.1.3], geboren op 05-02-1998 in Columbus (Ohio).

Colin, Caroline en Preston

1.1.1.3.5.4.2.1.2 Stevin Gerrit van Straten is geboren op 12-09-1966 in Columbus (Ohio), zoon van Gerrit Stanley van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.2.1) en Eva Joan Thomas.

Stevin trouwde, 21 jaar oud, op 23-06-1988 in Columbus (Ohio) met Karen Sue Dean, 27 jaar oud. Karen is geboren op 07-04-1961 in St.Joseph (Mi).

                                          Stevin, Michael, Mitchell en Karen

 

Kinderen van Stevin en Karen:
1 Michael Stevin van Straten, geboren op 24-04-1992 in Columbus (Ohio). Volgt 1.1.1.3.5.4.2.1.2.1.
2 Mitchell Ryan van Straten [1.1.1.3.5.4.2.1.2.2], geboren op 31-05-1995 in Columbus (Ohio).

Mitchell, Michael en Slider

Michael en Mitchell

 

1.1.1.3.5.4.2.1.2.1 Michael Stevin van Straten is geboren op 24-04-1992 in Columbus (Ohio), zoon van Stevin Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.2.1.2) en Karen Sue Dean.

Michael trouwde, 23 jaar oud, op 31-10-2015 in Reynoldsburg (Ohio, U.S.A.) met Marija Ilievska, 25 jaar oud. Marija is geboren op 21-09-1990 in Elyria (Ohio, U.S.A.), dochter van Mende Ilievski en Venera Kimevski.

Kind van Michael en Marija:
1 Lucas Michael van Straten [1.1.1.3.5.4.2.1.2.1.1], geboren op 22-11-2017 in Columbus (Ohio).
1.1.1.3.5.4.2.2 Elizabeth Gretchen van Straten is geboren op 29-05-1941 in Baltimore (Maryland), dochter van Albert van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.2) en Dorothy Belle Patterson.

Elizabeth:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 05-06-1960 in Silver Spring (Maryland) met John Thomas Wise, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (gescheiden). John is geboren op 02-08-1938 in Blyheville (Arkansas).
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 26-12-1981 in Exton (Pennsylvania) met Gordon Stanley Bowker, 53 jaar oud. Gordon is geboren op 02-04-1928 in York (Pennsylvania), zoon van Gordon Stanley Bowker en Dorothy Mae Nickey.

Kinderen van Elizabeth en John:

1 Thomas Patterson Wise, geboren op 23-02-1961 in Tacona Park (Maryland). Volgt 1.1.1.3.5.4.2.2.1.
2 Sheri Lee Wise [1.1.1.3.5.4.2.2.2], geboren op 03-09-1967 in Tacona Park (Maryland).
1.1.1.3.5.4.2.2.1 Thomas Patterson Wise is geboren op 23-02-1961 in Tacona Park (Maryland), zoon van John Thomas Wise en Elizabeth Gretchen van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.2.2).

Thomas trouwde, 32 jaar oud, op 17-07-1993 in Reading (Penna) met Cynthia Anne Lemanek, 35 jaar oud. Cynthia is geboren op 14-02-1958 in West Reading, dochter van Stanley Anthony Lemanek en Anna Mary Waszkiewicz.

1.1.1.3.5.4.4 Remmer Edward van Straten is geboren op 12-08-1907 in Hoboken (New Jersey), zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.5.4) en Gretje Meijer. Remmer is overleden op 03-01-1979 in Baltimore (Maryland), 71 jaar oud.

Remmer Edward van Straten

 

Remmer trouwde, 23 jaar oud, op 25-10-1930 met Effie Hearn Woodland, 22 jaar oud. Effie is geboren op 22-07-1908 in Baltimore (Maryland). Effie is overleden op 02-01-1986 in Baltimore (Maryland), 77 jaar oud.

Kinderen van Remmer en Effie:
1 Remmer Wilson van Straten [1.1.1.3.5.4.4.1], geboren op 17-01-1933 in Baltimore (Maryland). Remmer is overleden op 24-06-1934 in Baltimore (Maryland), 1 jaar oud.
2 Margaret Lynne van Straten, geboren op 18-06-1941 in Baltimore (Maryland). Volgt 1.1.1.3.5.4.4.2.
1.1.1.3.5.4.4.2 Margaret Lynne van Straten is geboren op 18-06-1941 in Baltimore (Maryland), dochter van Remmer Edward van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.4) en Effie Hearn Woodland.

Margaret trouwde, 23 jaar oud, op 21-08-1964 in Baltimore (Maryland) met Robert Lee Heubeck, 25 jaar oud. Robert is geboren op 10-03-1939 in Baltimore (Maryland), zoon van Edward Rance Heubeck en Ethel Doxzon. Robert is overleden op 17-01-1995 in Baltimore (Maryland), 55 jaar oud.

Kinderen van Margaret en Robert:
1 Robert Lee Heubeck, geboren op 31-08-1967 in Baltimore (Maryland). Volgt 1.1.1.3.5.4.4.2.1.
2 Jeffrey Todd Heubeck, geboren op 11-12-1968 in Baltimore (Maryland). Volgt 1.1.1.3.5.4.4.2.2.
3 Brian Vanstraten Heubeck, geboren op 01-09-1970 in Baltimore (Maryland). Volgt 1.1.1.3.5.4.4.2.3.
1.1.1.3.5.4.4.2.1 Robert Lee Heubeck is geboren op 31-08-1967 in Baltimore (Maryland), zoon van Robert Lee Heubeck en Margaret Lynne van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.4.2).

Robert trouwde, 26 jaar oud, op 18-09-1993 in Baltimore (Maryland) met Elizabeth Altoz, 25 jaar oud. Elizabeth is geboren op 07-08-1968 in Baltimore (Maryland), dochter van Francis Edward Altoz en Marian Sushinsky.

Elizabeth en Robert Heubeck

 

Kinderen van Robert en Elizabeth:
1 Holly Elizabeth Heubeck [1.1.1.3.5.4.4.2.1.1], geboren op 01-10-2000 in Baltimore (Maryland).
2 Peter Edward Heubeck [1.1.1.3.5.4.4.2.1.2], geboren op 22-07-2002 in Baltimore (Maryland).

Lynne met haar kleinkinderen Holly en Peter.

 

Holly en Peter Heubeck

1.1.1.3.5.4.4.2.2 Jeffrey Todd Heubeck is geboren op 11-12-1968 in Baltimore (Maryland), zoon van Robert Lee Heubeck en Margaret Lynne van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.4.2).

Jeffrey trouwde, 29 jaar oud, op 29-12-1997 in Bermuda Islands met Margaret French Hill, 29 jaar oud. Margaret is geboren op 30-10-1968 in Baltimore (Maryland).

Kind van Jeffrey en Margaret:
1 Remmer Hill Heubeck [1.1.1.3.5.4.4.2.2.1], geboren op 20-02-2006.Remmer Hill Heubeck

1.1.1.3.5.4.4.2.3 Brian Vanstraten Heubeck is geboren op 01-09-1970 in Baltimore (Maryland), zoon van Robert Lee Heubeck en Margaret Lynne van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.4.2).

Brian trouwde, 33 jaar oud, op 04-12-2003 in Hydes (Maryland) met Heidi Anne Hohman. Heidi is een dochter van Edward Hohman en Mrs. Miller.

Kind van Brian en Heidi:
1 Meredith Lynne Heubeck [1.1.1.3.5.4.4.2.3.1], geboren op 12-07-2005 in Baltimore (Maryland).

Meredith Lynne Heubeck

1.1.1.3.5.4.6 Leonardus van Straten is geboren op 06-05-1913 in Hoboken (New Jersey), zoon van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3.5.4) en Gretje Meijer. Leonardus is overleden op 22-02-1952 in Almelo, 38 jaar oud. Hij is begraven in Vroomshoop ( begraafplaats "Rustoord") Op 06-12-2002 herbegraven op begraafplaats "Dennenhof" te Den Ham..

Leonardus van Straten

 

Leonardus trouwde, 26 jaar oud, op 11-08-1939 in Vroomshoop (gem.Den Ham) met Jantje Postma, 27 jaar oud. Jantje is geboren op 30-09-1911 in Vroomshoop (gem.Den Ham), dochter van Tiemen Postma en Jantje Pieters. Jantje is overleden op 03-12-2002 in Hellendoorn, 91 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-2002 in Den Ham (op begraafplaats "Dennenhof").

Jantje en Leo

Leo en Jantje

 

Kinderen van Leonardus en Jantje:
1 Gerrit Leonardus van Straten, geboren op 12-10-1941 in Vroomshoop (gem.Den Ham). Volgt 1.1.1.3.5.4.6.1.
2 Jantje van Straten, geboren op 04-12-1943 in Vroomshoop (gem.Den Ham). Volgt 1.1.1.3.5.4.6.2.
3 Albert Remmer van Straten, geboren op 20-09-1946 in Almelo. Volgt 1.1.1.3.5.4.6.3.

Leonardus van Straten en Jantje Postma

Leonardus van Straten (roepnaam Leo) werd geboren op 6 mei 1913 te Hoboken, New Jersey, USA, als zoon van Gerrit van Straten en Gretje Meijer.

 

  Leo in Amerika

Toen Leo nog geen anderhalf jaar oud was is zijn vader, op 2 oktober 1914, in het Roosevelt Hospital, in Manhattan, New York, USA, overleden. Zijn vader, die eerder een winkel in Hoboken, New Jersey had, was volgens de overlijdensakte, ten tijde van zijn overlijden, van beroep portier. (voor verdere informatie over Gerrit van Straten zie toelichting bij VI-j ).

Tijdens de periode dat Leo's vader Gerrit in Amerika woonde, verbleven ook de twee broers van Gerrit daar regelmatig. Zijn oudste broer Leonardus (roepnaam Leendert) woonde er jaren, samen met zijn vrouw Elsje Winters. (zie toelichting bij Leonardus van Straten onder VI-h).

Ook zijn jongste broer Pieter kwam diverse keren over; de laatste keer samen met zijn vrouw Alie. De families trokken veel met elkaar op. Na de geboorte van hun dochter Geertje, op 1 januari 1914, keerden Pieter en Alie in april 1915 voorgoed terug naar Nederland. (zie voor verdere informatie over Pieter van Straten onder VI-k).

Toen Leo's moeder Gretje na het overlijden van haar man alleen met drie kleine kinderen achterbleef, hebben Leendert en Pieter, samen met hun echtgenotes, zich ingezet om haar zoveel mogelijk te helpen en bij te staan.Leo met zijn moeder

In eerste instantie klinkt het dan ook niet vreemd dat Leo in maart 1919, bijna zes jaar oud, met zijn oom Leendert en tante Elsje, die zelf geen kinderen hadden, op vakantie naar Nederland ging. Het was nl. niet de eerste keer dat Leendert en Elsje voor een korte vakantie terug naar Europa kwamen. 


 
 Leendert en Elsje met hun neefje Leo

Wel vreemd is het dat ze niet teruggegaan zijn om Leo terug te brengen bij zijn moeder en twee broers. Helaas is thans niet meer te achterhalen wat de reden van één en ander is geweest. Wel zijn ons verhalen bekend over de moeder van Leo, die wanneer ze ’s morgens opstond, haar kussen doordrenkt van de tranen terugvond; tranen die ze had gelaten om het gemis van haar jongste zoon. 

Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle werden Leendert en Elsje met hun neefje Leo in maart 1919, komend vanuit de USA, ingeschreven op het adres Steenstraat 8a.

Op 3 april 1920 verhuisden ze naar de gemeente Den Ham (O) waar ze zich vestigden op het adres: Vroomshoop, no. 374 en later op no. 462. Daar bezocht Leo de Openbare Lagere school (school C.) aan de Schoolstraat / hoek Tonnendijk.Leo staat op de bovenste rij; tweede van rechts - met witte kraag

In november 1922 verhuisde Leo, samen met zijn oom en tante naar het adres Holterbroekerstraat 32 I, te Zwolle. Op dat adres woonde Leo's oma, Geertje van Straten- Schuurman.
Op 15 november 1922 werd Leo toegelaten tot de O.L. school V te Zwolle en begon op die school in klas 4. 

Omdat Leo met zijn oom, tante en oma op 2 april 1925 naar Almelo verhuisde ( Beekstraat 13 ) kon hij op de school in Zwolle klas 6 niet afmaken. Dat heeft hij in Almelo gedaan waar hij vanaf april school F bezocht.

Na de lagere school bezocht Leo de Mulo aan de Bornerbroeksestraat in Almelo.

    Leo als zesde van links; bovenste rij - zie kruisje -

Op 2 mei 1928 werd Leo, met oom, tante en oma, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Den Ham, op het adres E 445b, te Vroomshoop. 
Op 22 januari 1929 is Leo's oma,
Geertje van Straten-Schuurman overleden.

Enkele dagen daarvoor was Leo weer verhuisd naar Almelo en bij een oude buurvrouw, mw. H.W.F. van den Nieuwboer, op het adres Beekstraat 15, als kostganger ingetrokken.
De reden van laatstgenoemde verhuizing zal vermoedelijk de afstand geweest zijn die hij iedere dag moest overbruggen van  Vroomshoop naar school in Almelo en weer terug.

Zijn diploma aan de mulo behaalde Leo na het afleggen van een schriftelijk examen op 4 en 5 juni 1929 en een mondeling examen (te Deventer) op 16 juli 1929. Direct na het behalen van zijn diploma verliet Leo - volgens het bevolkingsregister op 18 juli 1929 - de gemeente Almelo en keerde terug naar Vroomshoop.

Wat de nationaliteit van Leo betreft het volgende: Door zijn geboorte in Hoboken, USA, bezat Leo de Amerikaanse nationaliteit (US-born).
Het bevolkingsregister van de gemeente Den Ham (O) vermeldt dan ook dat Leo, toen hij in 1920 van Zwolle naar Vroomshoop verhuisde, de Amerikaanse nationaliteit bezat. Bij zijn verhuizing in 1922 van Vroomshoop terug naar Zwolle wordt er door de gemeente Den Ham (O) nog steeds vermeld dat hij Amerikaan is.
Wanneer hij op 2 april 1925  wordt opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente Almelo, in verband met zijn verhuizing van Zwolle naar de Beekstraat in Almelo, staat er ineens als nationaliteit "Nederlander".
Hij moet dus in de periode 20 november 1922 - 2 april 1925, gedurende zijn verblijf in de gemeente Zwolle, van nationaliteit zijn  veranderd. De reden is onbekend. Misschien toch aanleiding om bij de gemeente Zwolle nog eens navraag te doen.

Wat Leo direct na zijn schooltijd is gaan doen is niet bekend.
Leo verdiende zijn eerste geld in december 1929. Waarmee weten we niet. Een gedeelte van dat geld gebruikte hij om een presentje te kopen voor zijn pleegouders (oom Leendert en tante Elsje).

Eén van zijn hobby's was voetballen. Hij speelde bij "Voorwaarts" ; niet uit Vriezenveensewijk/Westerhaar maar uit Vroomshoop; de voorloper van "Vroomshoopse Boys".

 

 Op de foto met diverse "plaatselijke sterren" staat Leo tweede van links; bovenste rij

Of Leo goed kon zingen is niet bekend. Ook weten we niet of hij een bariton, bas of tenor was. Hij staat in ieder geval op de foto hieronder als lid van de in 1921 opgerichte Vroomshoopse zangvereniging "Zang en Vriendschap"; zie bovenste rij; helemaal rechts. (naast hem staat Herman Postma, zijn zwager).  

zangvereniging "Zang en Vriendschap"

Waar en wanneer de hierboven getoonde foto is gemaakt is niet bekend. Het zal vermoedelijk gebeurd zijn tijdens een 
concours, mede gelet op de opgespelde kaarten met daarop vermeld: "1e Prijs".

Leo was in ieder geval in 1931 lid van de zangvereniging omdat hij ook voorkomt op een foto van juli 1931, zoals die is afgebeeld in het boekwerk "Vroomshoopse Geschiedenissen", geschreven door de oud-Vroomshoper en onderwijzerszoon drs. C.J. Bos.
Daarnaast was Leo jarenlang lid van muziekvereniging "de Volharding" waar hij de saxofoon bespeelde.
 

Op deze foto staat Leo met saxofoon in de middelste rij naast Zwier Rotman met zijn tuba.

Een andere hobby van hem was toneel. Onder leiding van de heer Faure speelde hij vaak samen met o.a. Zwier Rotman (later koster van de Nederlands Hervormde Kerk), Willy Brinkman en Pietje van Borssum Waalkes.

Volgens het Bewijs van Nederlanderschap van 16 juli 1935 was Leo op dat moment timmerman van beroep.  

Een kopie van ander Bewijs van Nederlanderschap ( Nationaliteitsbewijs ) van 1 november 1937 zien we hieronder.

 

Blijkens een verklaring van de Groots Houtbouw Industrie te Vroomshoop van november 1938,
ondertekend door de heer J.J. de Groot, is Leo "gedurende 29 weken als timmerman bij hem in dienst geweest en heeft zich doen kennen als een flink vakman. Hij was gedurende al die tijd van onbesproken levensgedrag. Reden waarom hij hem gaarne aanbeveelt daar waar zijn diensten van nut kunnen zijn".

Blijkbaar was Leo bezig met het zoeken naar een andere baan want de Inspecteur der Rijksveldwacht deelt hem in diezelfde periode mede dat het schriftelijk werk van het examen voor Sollicitanten-Rijksveldwachter, door hem met goed gevolg is gemaakt. In verband met één en ander wordt Leo uitgenodigd om op donderdag 17 november 1938 des namiddags te 1.00 uur te verschijnen te Zwolle in het "Eigen Gebouw", Badhuiswal no. 9, teneinde mondeling examen te doen. De afloop van deze sollicitatieprocedure is helaas niet bekend. Wel weten we zeker dat Leo nooit veldwachter is geweest.

Volgens de gegevens van de diverse gemeentelijke bevolkingsregisters staat er achter Leo's naam m.b.t. het onderwerp "Kerkgenootschap" steeds "Nederlandsch Hervormd".
Het is dan ook niet vreemd dat Leo, samen met zijn vriendin/verloofde Jantje Postma, "Belijdenis des Geloofs" aflegde. Op 4 april 1935 werden ze als lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk aangenomen. Op 7 april daaropvolgend werden ze bevestigd door Ds. Roodenburg in de kerk aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

Wanneer Leo en Jantje verkering kregen is niet bekend. Jantje "diende" reeds op jonge leeftijd bij Mw. De Groot (De Groots Houtbouw) en dokter Van Duyn. Later was ze in dienst bij de Ontvanger der Rijksbelastingen te Ommen. Toen de familie naar Dongen verhuisde ging Jantje mee. Zeker is dat Leo en Jantje toen (1935) verkering hadden.
In hun verkeringstijd logeerden Leo en Jantje vaak bij Leo's tante Gerritdina van Straten, die toentertijd in Den Haag woonde. Het strand en de boulevard in Scheveningen werden dan veelvuldig bezocht.

Leo en Jantje in Scheveningen

Op 11 augustus 1939 trad Leo, in het gemeentehuis van Den Ham (O), in het huwelijk met Jantje Postma, geboren 30 september 1911, dochter van Tiemen Postma en Jantje Pieters.  

 

 

Tegenwoordig wordt op een trouwkaart vermeld waar een eventuele receptie of het huwelijkfeest wordt gehouden maar daarvan vinden we op deze trouwkaart niets terug.
Het is ook niet bekend of er 's avonds een feest of iets dergelijks is geweest.

Hieronder een kopie van de trouwakte van Leo en Jantje.  


  De handtekeningen van de ouders van de bruid en van de twee getuigen zijn helaas niet zichtbaar.

Volgens de akte was het beroep van Leo timmerman terwijl Jantje zonder beroep zou zijn.
Dat laatste betwijfelen we echter.

Als getuigen waren bij de huwelijksvoltrekking aanwezig: Van Straten, Leonardus, oud vier en zestig jaren, aannemer, wonende te Den ham (O), oom van de bruidegom en Postma, Herman, oud dertig jaren, winkelier, wonende te Den Ham (O), broeder van de bruid.

De kerkelijke huwelijksinzegening vond ook plaats op vrijdag 11 augustus 1939, des middags 12 uur, in de Nederlands Hervormde Kerk te Vroomshoop door ds. J.Th. van Veenen.

Het bruidspaar vestigde zich aan het kanaal te Vroomshoop, op het adres E 119, later gewijzigd in Hoofdstraat 17. Ze waren inwonend bij Leo's oom Leendert en tante Elsje.

Hoofdstraat 17 (rechts)

Tiemen Postma, vervener en kastelein te Vroomshoop en de vader van Jantje Postma, had de woning, een twee-onder-één-kap, in 1938 door aannemer Gerrit Jan Marsman laten bouwen.
De linkerhelft van de woning werd bewoond door Leo's tante, Gerritdina van Straten.
De rechterhelft van de woning was plaatselijk bekend als Vroomshoop, E 119 en werd later gewijzigd in Hoofdstraat 17, Vroomshoop. De linkerhelft van de woning, eerst bekend als Vroomshoop E 119a, later Hoofdstraat 18, werd na het overlijden van Gerritdina van Straten in oktober 1941, achtereenvolgens bewoond door de fam. Brink, de fam. Karsten, de fam. Jansen en de fam. de Lange.

Na het overlijden van Leendert van Straten, het vertrek van Elsje van Straten-Winters naar Zwolle en het overlijden van Leo in 1952 bleef Jantje met haar drie kinderen op het adres Hoofdstraat 17 wonen. Op 64-jarige leeftijd verhuisde Jantje naar een bejaardenwoning aan de Dreef no. 3 te Vroomshoop.Thans wordt het perceel bewoond door Albert Remmer van Straten met zijn gezin.

In 1940 was Leo werkzaam bij J.J. de Groot te Vroomshoop. (Houtbouw/Houthandel) Zoals uit de kopie van onderstaande "Ausweis" moge blijken was hij in het najaar van 1940 nog voor De Groot werkzaam als timmerman op het vliegveld Leeuwarden.  

Op 12 oktober 1941 werden Leo en Jantje verblijd met de geboorte van hun eerste kind aan wie de namen Gerrit Leonardus werden gegeven. Gerrit werd geboren te Vroomshoop, gemeente Den Ham (O) en vernoemd naar de vader van Leo (Gerrit) en naar de oom/pleegvader van Leo (Leonardus).  

 Leo en Jantje met hun eerste kind Gerrit

Dochter Jantje, geboren op 4 december 1943 te Vroomshoop, gemeente Den Ham (O), werd vernoemd naar de moeder van Jantje (Jantje Postma-Pieters).

De tweede zoon Albert Remmer van Straten werd geboren op 20 september 1946 in het ziekenhuis te Almelo. Albert werd vernoemd naar Leo's twee broers: Albert en Remmer.

Hierboven zien we één van de weinige foto's waar Leo en Jantje met hun hele gezin op staan (1950).

Tijdens en ook nog na de Tweede Wereldoorlog werkte Leo op het Distributiekantoor in Den Ham (O), belast met de uitgifte van voedsel- en andere bonnen.

Dat was ook de tijd dat Leo met zijn gezondheid begon te sukkelen. Omdat de sociale voorzieningen toen nog niet zo goed waren als nu, startte Leo om wat bij te verdienen, met de verkoop van druk- en stencilwerk. Het stencilwerk deed hij zelf. Daarvoor schafte hij zich een type- en stencilmachine aan. Het drukwerk werd geleverd door Drukkerij Fikkert te Almelo, waarvoor
Leo als tussenpersoon fungeerde.

Na een lange ziekteperiode thuis werd hij in 1950 met maag- en buikklachten opgenomen in het Academisch Ziekenhuis aan de Catharijnesingel te Utrecht.
Na een korte periode thuis werd hij in 1951 opgenomen in het Diaconessen Ziekenhuis te Almelo waar hij geopereerd werd aan een hersenvliesontsteking. Zijn hersenen waren tijdens de operatie zodanig beschadigd dat zijn spraakvermogen helemaal verdween en hij niemand meer kende of herkende. Na een, vooral voor Jantje, zeer moeilijke periode, overleed Leo, vijf maanden na opname, op 22 februari 1952 op de zeer jonge leeftijd van 38 jaar.

Omdat er brood op de plank moest komen, maakte Jantje de Hervormde Kerk en het verenigings-gebouw "Ons Centrum" schoon, samen met koster Zwier Rotman en echtgenote. Daarnaast inde ze voor de Diaconie van de Hervormde Kerk de jaarlijks verschuldigde bijdrage van mensen die een eigen graf hadden op de begraafplaats "Rustoord" te Vroomshoop. (van Westerhoeven tot Beerzerveld en van Westerhaar tot Den Ham).

Ze verkocht kaarten voor uitvoeringen die in "Ons Centrum" plaats vonden (in voorverkoop aan huis), wees op de avond van de uitvoering de plaatsen aan, verkocht in de pauze koffie in de zaal, verzorgde druk- en stencilwerk (op provisie-basis) voor 2 firma's uit Almelo en had geregeld kostgangers over de vloer.

In verband met een reorganisatie kwam er per 1 januari 1965, na ruim 15 jaar, een einde aan haar dienstverband met de kerkelijke gemeente.

Direct daarop, per 1 maart 1965, trad Jantje als controleuse in dienst bij "Jansen en Tilanus" aan de Hoofdstraat te Vroomshoop. Ook toen het bedrijf werd overgenomen door "Robey Sport" B.V. uit Schoonhoven bleef ze er werkzaam. Ze stopte per 1 oktober 1976 omdat ze op 30 september 1976, 65 jaar was geworden.

Ruim twintig jaar woonde ze nog op het adres Dreef no. 3 te Vroomshoop, waarna ze via  het ziekenhuis "Twenteborg" te Almelo en het verpleegtehuis "Eugeria" te Almelo, in september 1998, in het verzorgingstehuis "de Blenke" te Hellendoorn terecht kwam. Daar overleed ze in december 2002, ruim 50 jaar na haar man Leo.  Jantje

Leo van Straten werd op dinsdag 26 februari 1952 begraven op de begraafplaats "Rustoord" te Vroomshoop. Op 6 december 2002 is hij herbegraven op de begraafplaats "Dennenhof" te Den Ham (O) waar zijn vrouw Jantje, de dag daaropvolgend, op 7 december 2002 ter aarde werd besteld.

 

 

 

1.1.1.3.5.4.6.1 Gerrit Leonardus van Straten is geboren op 12-10-1941 in Vroomshoop (gem.Den Ham), zoon van Leonardus van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.6) en Jantje Postma. Hij is gedoopt op 07-12-1941 in Vroomshoop (in de Ned. Herv. kerk).

Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 04-03-1966 in Den Ham met Teuntje Methorst, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-03-1966 in Vroomshoop (in de Ned. Herv. kerk)). Teuntje is geboren op 25-02-1940 in Scherpenzeel, dochter van Barend Methorst en Hendrika Johanna van Schayk.

Gerrit en Thea 40 jaar getrouwd

 

Kinderen van Gerrit en Teuntje:
1 Linda van Straten, geboren op 07-04-1967 in Vroomshoop (gem.Den Ham). Volgt 1.1.1.3.5.4.6.1.1.
2 Corinne van Straten, geboren op 27-01-1969 in Vroomshoop (gem.Den Ham). Volgt 1.1.1.3.5.4.6.1.2.
3 Marc van Straten, geboren op 04-03-1971 in Vroomshoop (gem.Den Ham). Volgt 1.1.1.3.5.4.6.1.3.

Corinne, Marc, Linda

1.1.1.3.5.4.6.1.1 Linda van Straten is geboren op 07-04-1967 in Vroomshoop (gem.Den Ham), dochter van Gerrit Leonardus van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.6.1) en Teuntje Methorst.

 

Kinderen van Linda:
1 Floor Anna Blommaart [1.1.1.3.5.4.6.1.1.1], geboren op 02-07-2005 in Antwerpen.
2 Tom Olivier Blommaart [1.1.1.3.5.4.6.1.1.2], geboren op 11-02-2007 in Antwerpen.

Floor Anna Blommaart

                       Tom Olivier Blommaart            

1.1.1.3.5.4.6.1.2 Corinne van Straten is geboren op 27-01-1969 in Vroomshoop (gem.Den Ham), dochter van Gerrit Leonardus van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.6.1) en Teuntje Methorst. Zij is gedoopt op 02-04-2000 in Vriezenveen (in de R.K. kerk).

Corinne trouwde, 28 jaar oud, op 09-05-1997 in Vriezenveen met Marc Gerardus Maria Reekers, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-05-1997 in Vriezenveen (in de R.K. kerk). Marc is geboren op 04-10-1968 in Vriezenveen, zoon van Gerardus Marinus Reekers en Maria Gesina Lescher.

Kinderen van Corinne en Marc:
1 Lars Gerardus Leonardus Reekers [1.1.1.3.5.4.6.1.2.1], geboren op 25-12-1999 in Vriezenveen. Hij is gedoopt op 02-04-2000 in Vriezenveen (in de R.K. kerk).
2 Lian Thea Maria Reekers [1.1.1.3.5.4.6.1.2.2], geboren op 08-02-2002 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 26-05-2002 in Vriezenveen (in de R.K. kerk).

Lian en Lars Reekers

1.1.1.3.5.4.6.1.3 Marc van Straten is geboren op 04-03-1971 in Vroomshoop (gem.Den Ham), zoon van Gerrit Leonardus van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.6.1) en Teuntje Methorst.

Marc trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1999 in Vriezenveen met Johanna Jezina Hilberink, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-05-1999 in Vriezenveen (in de Ned. Herv. kerk). Johanna is geboren op 04-03-1970 in Almelo, dochter van Gerrit Jan Hilberink en Johanna Jezina Twiest.

Kinderen van Marc en Johanna:
1 Maxime Jannie Teuntje van Straten [1.1.1.3.5.4.6.1.3.1], geboren op 13-03-2000 in Almelo. Zij is gedoopt op 30-04-2000 in Vriezenveen (in de Ned. Herv. kerk).
2 Indy Gerja van Straten [1.1.1.3.5.4.6.1.3.2], geboren op 16-01-2002 in Vriezenveen. Zij is gedoopt op 12-05-2002 in Vriezenveen (in de Ned. Herv. kerk).
3 Sil Leon van Straten [1.1.1.3.5.4.6.1.3.3], geboren op 13-03-2004 in Almelo. Hij is gedoopt op 23-05-2004 in Vriezenveen (in de Ned. Herv. kerk).

 

 

Maxime, Indy en Sil van Straten

1.1.1.3.5.4.6.2 Jantje van Straten is geboren op 04-12-1943 in Vroomshoop (gem.Den Ham), dochter van Leonardus van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.6) en Jantje Postma.

Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 10-07-1969 in Vroomshoop (gem.Den Ham) met Jan Snijder, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-07-1969 in Vroomshoop (in de Ned. Herv. kerk)). Jan is geboren op 23-06-1942 in Almelo, zoon van Hendrik Snijder en Dina Bouwhuis.

Kinderen van Jantje en Jan:

1 Frank Michel Snijder, geboren op 14-07-1977 in Nijmegen. Volgt 1.1.1.3.5.4.6.2.1.
2 Iris Nicole Snijder [1.1.1.3.5.4.6.2.2], geboren op 04-05-1980 in Nijmegen. Zij is gedoopt op 22-06-1980 in Wierden (in de Herv. kapel).
3 Erik Leon Snijder, geboren op 12-04-1983 in Nijmegen. Volgt 1.1.1.3.5.4.6.2.3.
1.1.1.3.5.4.6.2.1 Frank Michel Snijder is geboren op 14-07-1977 in Nijmegen, zoon van Jan Snijder en Jantje van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.6.2). Hij is gedoopt op 25-09-1977 in Wierden (in de Herv. kapel).

Frank ging een geregistreerd partnerschap aan met Esther Turenhout.

Kinderen van Frank en Esther:
1 Sofie Snijder [1.1.1.3.5.4.6.2.1.1].
2 Lise Snijder [1.1.1.3.5.4.6.2.1.2].
1.1.1.3.5.4.6.2.3 Erik Leon Snijder is geboren op 12-04-1983 in Nijmegen, zoon van Jan Snijder en Jantje van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.6.2). Hij is gedoopt op 12-06-1983 in Wierden (in de Herv. kapel).

Erik ging een geregistreerd partnerschap aan met Lianne Terpelle.

Kind van Erik en Lianne:

 
1 Levi Snijder [1.1.1.3.5.4.6.2.3.1], geboren op 23-07-2018 in Almelo.

 

1.1.1.3.5.4.6.3 Albert Remmer van Straten is geboren op 20-09-1946 in Almelo, zoon van Leonardus van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.6) en Jantje Postma.

 

 

Albert trouwde, 28 jaar oud, op 03-07-1975 in Schoonebeek met Anna Margaretha Hofstede, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-07-1975 in Schoonebeek (in de Ned. Herv. kerk). Anna is geboren op 16-03-1948 in Erica (gem.Emmen), dochter van Hermannus Hofstede en Anna Ellena Hemel.

Kinderen van Albert en Anna:
1 Cindy Christel van Straten, geboren op 30-03-1976 in Vroomshoop. Volgt 1.1.1.3.5.4.6.3.1.
2 Leonie van Straten [1.1.1.3.5.4.6.3.2], geboren op 05-04-1977 in Vroomshoop. Zij is gedoopt op 05-06-1977 in Vroomshoop (in de Ned. Herv. kerk).
3 Ellen Jane van Straten [1.1.1.3.5.4.6.3.3], geboren op 31-05-1981 in Vroomshoop. Zij is gedoopt op 05-07-1981 in Vroomshoop (in de Ned. Herv. kerk).

Cindy, Leonie en Ellen Jane van Straten

1.1.1.3.5.4.6.3.1 Cindy Christel van Straten is geboren op 30-03-1976 in Vroomshoop, dochter van Albert Remmer van Straten (zie 1.1.1.3.5.4.6.3) en Anna Margaretha Hofstede. Zij is gedoopt op 13-06-1976 in Vroomshoop (in de Ned. Herv. kerk).

Cindy ging een geregistreerd partnerschap aan, 39 jaar oud, op 01-04-2015 in Arnhem met Hidde Gubbels, 43 jaar oud. Hidde is geboren op 02-11-1971 in Arnhem, zoon van Dirk Alexander Gubbels en Elly Bergsma.

Kinderen van Cindy en Hidde:
1 Fien Gubbels [1.1.1.3.5.4.6.3.1.1], geboren op 20-09-2013 in Arnhem.
2 Kees Gubbels [1.1.1.3.5.4.6.3.1.2], geboren op 18-05-2015 in Arnhem.
3 Teun Gubbels [1.1.1.3.5.4.6.3.1.3], geboren op 08-06-2017 in Arnhem.

Kees, Fien en Teun Gubbels


Teun Gubbels

1.1.1.3.5.6 Pieter van Straten is geboren op 25-12-1887 in Zwolle, zoon van Albert van Straten (zie 1.1.1.3.5) en Geertien Schuurman. Pieter is overleden op 08-02-1958 in Groningen, 70 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle.

Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 08-04-1913 in Zwolle met Alida Johanna Bello, 28 jaar oud. Alida is geboren op 08-11-1884 in Zwolle, dochter van Willem Bello en Hendrika Hartman. Alida is overleden op 04-05-1954 in Zwolle, 69 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle.

Kind van Pieter en Alida:
1 Geertien van Straten, geboren op 01-01-1914 in Hoboken (New Jersey). Volgt 1.1.1.3.5.6.1.

Pieter van Straten en Alida Johanna Bello.

Pieter van Straten, geboren op 25 december 1887 in Zwolle als zoon van Albert van Straten en Geertien Schuurman. Pieter trouwde op 8 april 1913 in Zwolle met:

Alida Johanna Bello, geboren op 8 november 1884 in Zwolle als dochter van Willem Bello en Hendrika Hartman.

Pieter van Straten was de jongste in het gezin van Albert en Geertien van Straten. Hij was de tweede Pieter. De eerste, op 15 juli 1882 in Zwolle geboren Pieter, is reeds op jonge leeftijd, op 7 mei 1886, in Zwolle overleden.

Pieter is waarschijnlijk naar zijn overgrootvader vernoemd. Maar naar welke overgrootvader is niet bekend. De grootvader van zowel zijn vader als moeder droegen namelijk de naam Pieter. (Pieter van Straten, geb. 18 november 1787 te Ommen van beroep wever en Pieter Schuurman, geb. 18 februari 1787 te Medemblik van beroep onderwijzer.)

Uit de gegevens van het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle blijkt dat Pieter voor het eerst (officieel) het ouderlijk huis verliet op 8 november 1906.
Nog maar 18 jaar oud vertrok hij samen met zijn schoonzuster Gretje van Straten-Meijer en haar zoon Albert naar Hoboken N.J. (Noord Amerika).

Op 10 november 1906 verlieten ze, met de "s.s. Nieuw Amsterdam" van de Holland Amerika Lijn, de haven van Rotterdam. Op 20 november 1906 kwamen ze in New York (Ellis Island) aan.

Lang heeft Pieters eerste verblijf in Amerika echter niet geduurd. Op 6 juli 1907 was hij volgens het bevolkingsregister al weer terug in Zwolle. Zijn beroep was toen winkelbediende.

De tweede keer dat Pieter naar Hoboken N.J. vertrok, was op 24 september 1908. Dit keer bleef hij wat langer weg. Tijdens zijn verblijf in Amerika was hij werkzaam in de winkel van zijn broer Gerrit. Na vier en een half jaar liet hij zich, op 8 april 1913, weer in het bevolkingsregister van de gemeente Zwolle inschrijven.

De hieronder geplaatste foto is, bijna zeker, ook tijdens die periode van 4 1/2 jaar, in Hoboken gemaakt. De drie gebroeders van Straten, (van links naar rechts: Gerrit, Pieter en Leonardus) met op de voorgrond de twee oudste zoons van Gerrit (Albert en Remmer Edward).

.

De genoemde datum van inschrijving in het bevolkingsregister van 8 april 1913 moet echter wel met een flinke korrel zout worden genomen omdat die datum volgens de burgerlijke stand van de gemeente Zwolle ook de datum is dat Pieter van Straten in het huwelijk trad met Alida Johanna Bello !!! Pieter zal dus zeker al wel een tijdje eerder in Nederland (Zwolle) zijn aangekomen.

Zijn derde trip naar Hoboken N.J. Amerika maakte Pieter, vermoedelijk niet lang na genoemde huwelijksdag, samen met zijn vrouw Alida Johanna.

Op 1 januari 1914 werd hun dochter Geertien (vernoemd naar haar grootmoeder Geertien van Straten-Schuurman) in Hoboken N.J. geboren.

In april 1915 verliet Pieter van Straten met zijn gezin Hoboken N.J. en werd dezelfde maand weer in het bevolkingsregister van Zwolle ingeschreven. Als zijn beroep staat eerst vermeld: dagschrijver. Later is het beroep veranderd in kantoorbediende.

Het gezin vestigde zich op het adres Derk Buismanstraat 4.
Aan verhuizen hadden Pieter en Alida Johanna van Straten blijkbaar geen hekel. De data van al hun verhuizingen is niet bekend. Wel is vastgesteld dat ze van de Derk Buismanstraat, via Bitterstraat, Sallandstraat, Voorstraat, Van Ittersumstraat, Bethlehems Kerkplein, Walstraat, Achter de Broeren, Enkstraat, Diezerweg, Assendorperstraat, Groeneweg, opnieuw Assendorperstraat, Nieuwstraat, Krommejak (inw.), Groenestraat (inw.), opnieuw Achter de Broeren, uiteindelijk terecht kwamen aan de Piet Heinstraat no. 75

 

 

Op de foto hierboven zien we van links naar rechts: kleindochter Geertruida Alida Johanna van den Hoorn-Dibbets; Pieter van Straten en zijn echtgenote Alida Johanna Bello en hun dochter Geertien Dibbets-van Straten. (de foto is gemaakt in Deventer.)

Pieter heeft later nog het beroep van verzekeringsagent uitgeoefend.

Alida Johanna van Straten-Bello is op 4 mei 1954, op de leeftijd van 69 jaar, overleden te Zwolle. Ze is op 8 mei 1954 begraven op de begraafplaats aan de Meppelerstraatweg in Zwolle.

Pieter van Straten is te Groningen overleden op 8 februari 1958, 70 jaar oud. Pieter is ook begraven op de begraafplaats aan de Meppelerstraatweg te Zwolle en wel op 12 februari 1958.

Het graf op de begraafplaats aan de Meppelerstraatweg is een familiegraf (bekend als vak no. 0/3 EK 0026) waarin ook Albert van Straten - de vader van Pieter - op 10 september 1896 is bijgezet. Vreemd is het wel dat Pieters moeder, Geertien van Straten-Schuurman, begraven is in Vroomshoop op de begraafplaats "Rustoord". De reden is niet bekend.

1.1.1.3.5.6.1 Geertien van Straten is geboren op 01-01-1914 in Hoboken (New Jersey), dochter van Pieter van Straten (zie 1.1.1.3.5.6) en Alida Johanna Bello.

Geertje Dibbets-Van Straten 

 

Geertien trouwde, 28 jaar oud, op 15-09-1942 in Zwolle met Hendrik Dirk Cornelis Dibbets, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-06-1916 in Utrecht, zoon van Hendrik Dirk Cornelis Dibbets en Geertruida de Ruijter. Hendrik is overleden op 22-05-1999 in Leersum, 82 jaar oud.

Kind van Geertien en Hendrik:
1 Geertruida Alida Johanna Dibbets, geboren op 13-02-1946 in Deventer. Volgt 1.1.1.3.5.6.1.1.
1.1.1.3.5.6.1.1 Geertruida Alida Johanna Dibbets is geboren op 13-02-1946 in Deventer, dochter van Hendrik Dirk Cornelis Dibbets en Geertien van Straten (zie 1.1.1.3.5.6.1).

Geertruida trouwde, 26 jaar oud, op 24-11-1972 in Groningen met Aalt van den Hoorn, 22 jaar oud. Aalt is geboren op 01-03-1950 in Ermelo, zoon van Wolbert van den Hoorn en Willemtje Mostert.

1.1.1.3.6 Gerridina van Straten is geboren op 16-09-1849 in Stad Ommen, dochter van Gerrit van Straten (zie 1.1.1.3) en Gerridina Blankvoort. Gerridina is overleden op 09-05-1931 in Stad Ommen, 81 jaar oud.

Gerridina trouwde, 26 jaar oud, op 18-09-1875 in Stad Ommen met Hendrik Jan Truin, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 14-04-1847 in Stad Ommen, zoon van Jan Hendrik Truin en Martha Wolters. Hendrik is overleden op 17-10-1927 in Stad Ommen, 80 jaar oud.

Kinderen van Gerridina en Hendrik:
1 Jan Hendrik Truin [1.1.1.3.6.1], geboren op 08-07-1876 in Stad Ommen. Jan is overleden op 11-08-1963 in Stad Ommen, 87 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
2 Gerridina Geertruida Truin, geboren in 1878 in Stad Ommen. Volgt 1.1.1.3.6.2.
3 Mannes Gerrit Jan Truin [1.1.1.3.6.3], geboren op 14-01-1881 in Stad Ommen. Mannes is overleden op 01-03-1975 in Stad Ommen, 94 jaar oud. Mannes bleef ongehuwd.
4 Martha Gerridina Truin [1.1.1.3.6.4], geboren op 14-11-1884 in Stad Ommen. Martha is overleden op 22-02-1978 in Stad Ommen, 93 jaar oud. Martha bleef ongehuwd.

 

Jan Hendrik, Mannes Gerrit Jan en Martha Gerridina zijn begraven op de begraafplaats aan de Hardenbergerweg in Ommen.

 

De Goedheiligman brengt een bezoek aan de openbare lagere school op het Vrijthof in Ommen. De foto is gemaakt omstreeks 1925. De school werd gebouwd in 1882. Naast de school is het huis te zien van Rekers, een nogal zonderlinge man, die alleen woonde en waar de schooljeugd bang voor was. Het huis werd afgebroken voor de doorbraak naar de Julianastraat. De volgende woning is van de familie Truin, een bekende postbodefamilie in Ommen. Mevrouw Truin (Gerridina van Straten), met witte schort, staat voor de deur. Ook zijn Jan Hendrik en Mannes Gerritjan Truin (beiden met pet) te zien. In de zeventiger jaren is de woning afgebroken. Het grote huis links was van bakker Wicherson. Op de foto is het woongedeelte te zien. Later kwam daar de Spar en nu is in het gehele pand bloemenmagazijn Belle Fleur gevestigd. (Bron: Uit de krant van 29-11-2000)

N.B. Bovenstaande toelichting is niet geheel juist. Volgens "Ommen rond de 19e eeuw", geschreven door de heer G. Steen, woonde in 1925 Willem Rekers naast de school. Naast Rekers woonde Luttikhof en daar weer naast de fam. Truin. Een en ander wordt ook bevestigd door leden van de "Historische Kring Ommen". 

Het Vrijthof in Ommen

Huis van de fam. Truin (1978). De woning werd kort daarna afgebroken en maakte plaats voor het pand Nauta.

1.1.1.3.6.2 Gerridina Geertruida Truin is geboren in 1878 in Stad Ommen, dochter van Hendrik Jan Truin en Gerridina van Straten (zie 1.1.1.3.6). Gerridina is overleden.

Gerridina trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 01-12-1904 in Dalfsen met Gerrit Willem Snel, 26 of 27 jaar oud. Gerrit is geboren in 1877 in Dalfsen, zoon van Lammert Jan Snel en Johanna Albertdina Westenbrink. Gerrit is overleden.

1.1.1.4 Elisabeth van Straten is geboren op 09-01-1808 in Stad Ommen, dochter van Pieter van Straten (zie 1.1.1) en Regina Arends (Alberts). Elisabeth is overleden.

Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 23-12-1831 in Grave met Abraham Carelj, 27 jaar oud. Abraham is geboren op 25-12-1803 in Zwolle, zoon van Frans Carelj en Bouke Diekstra. Abraham is overleden.

Kinderen van Elisabeth en Abraham:
1 Bouke Carelj [1.1.1.4.1].
2 Reginus Carelj [1.1.1.4.2], geboren op 07-09-1831. Reginus is overleden.
3 Elizabeth Carelj [1.1.1.4.3], geboren op 03-10-1833. Elizabeth is overleden.
1.2 Elisabeth van Straten is geboren op 01-07-1752 in Ommen, dochter van Pieter van Straten (zie 1) en Barbarina Starken. Elisabeth is overleden op 02-12-1813, 61 jaar oud.

Elisabeth trouwde, 31 jaar oud, op 23-05-1784 met Berend Sterken, 31 jaar oud. Berend is geboren op 08-10-1752, zoon van Gerrit Sterken en Geertje Massier. Berend is overleden op 15-01-1834 in Stad Ommen, 81 jaar oud.

Kinderen van Elisabeth en Berend:
1 Jantje Sterken [1.2.1], geboren op 25-02-1785 in Stad Ommen. Zij is gedoopt op 27-02-1785 in Stad Ommen. Jantje is overleden.
2 Pieternella Sterken [1.2.2]. Zij is gedoopt op 07-01-1787 in Stad Ommen. Pieternella is overleden.

 

Berend Sterken (Starken) van beroep : nachtwacht.


De veiligheid in de nachtelijke uren was mede een zorg van het stadsbestuur, dat daarin voorzag door de aanstelling van een z.g. nachtwacht. Deze man moest zorgen dat het in Ommen des nachts "stil en vredig" was.
In de 18e eeuw geschiedde dit door een "Ratelman" en een "Toeter" zulks ingevolge een Resolutie van 1762.

In de samenstelling van de wacht kwam nog wel eens een verandering voor. Nu eens werd ze gedaan door één man, die de "klapwacht" werd genoemd, of in de volksmond "de klepperman". 
Maar er is ook een tijd geweest, dat de taak werd opgedragen aan de burgers zelve, die dit bij toerbeurt moesten doen. 
Daar de mannen evenwel overdag werkten en des nachts liever sliepen, lieten zij hun dienst waarnemen door opgeschoten jongens, waardoor van het wachthouden niet veel terecht kwam.

In 1797 werd daarom van dit systeem afgestapt en werd er weer een "Ratelman" en een "Toeter" aangesteld. In 1802 werden de functies weer in één persoon verenigd. In 1818 vond men het nodig telkens 2 burgers op te roepen, die naast de nachtwacht dienst deden als bijzondere wacht. (uit "Ommen rond de 19e eeuw")

Eén van de nachtwachten die Ommen kende (rond 1800) komt ook in onze stamboom voor.
Het was Berend Sterken die op 23 mei 1784 trouwde met Elizabeth van Straten (dochter van Pieter van Straten en Barbarina Starken).
Dat het handhaven van de orde, niet altijd even gemakkelijk was blijkt uit de hierna volgende voorbeelden uit het eerder genoemde boekje van G.Steen.
In de 18e eeuw had de nachtwacht een onderkomen in het z.g. wachthuis aan de Brugstraat, staande tegenover het klokkenhuis. In de Kerstnacht van 1781 werd daar door baldadige jongens "met de klokken gebeijert en met stenen gegooid", zodat de wacht niet naar buiten durfde te komen. De nachtwacht Berent Sterken werd ernstig aan zijn rechterbeen getroffen. "Het smijten en luijden" duurde tot Kerstmorgen vijf uur.
In 1809 was het z.g. Nieuwjaarsschieten verboden, maar de jongelui stoorden zich daar niet aan.
Toen in de Kruisstraat tegen de hof van Jan Mansier of Jan Kramer opnieuw werd geschoten en de nachtwacht Berent Sterken de brandende prop wilde uittrappen, grepen de belhamels hem bij zijn hoofd en hielden hem zo stevig vast, dat hij niet kon zien wie het gedaan had. Burgemeester Hendrik Wessels, die op de hoek van de Kruisstraat en Bouwstraat woonde, maakte aan het rumoer een einde. 
 

Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 16-12-2018 15:04:28